๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ | วันคล้ายวันสวรรคต

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร


:: น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ ::
ปวงข้าพระพุทธเจ้า อธิการบดี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
การเรียนการสอนออนไลน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ขอสนับสนุน การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ในช่วงสถาณการณ์ โรคระบาด ไวรัส Covid-19