ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายในและภายนอก
โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ (ITA) ปีงบประมาณ 2563


แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายนอก

( External Integrity and Transparency Assessment : EIT )

:: ที่ตอบแบบสอบถาม คือ นักศึกษา ผุ้ทรงคุณวุฒิภายนอกของกรรมการชุดต่างๆ คู่ค้า ร้านค้า บริษัท
ทำแบบประเมิน [ คลิ๊ก ]
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายใน

( Internal Integrity and Transparency Assessment :IIT )

:: ผู้ที่ตอบแบบสอบถาม คือ บุคลากรของมหาวิทยาลัยที่ปฏิบัติงานมากกว่า 1 ปี ขึ้นไป
ทำแบบประเมิน [ คลิ๊ก ]

หมายเหตุ : ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ต้องเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระหว่างเดือนเมษายน - เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563 ซึ่งคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (คณะกรรมการ ป.ป.ช) ได้กำหนดเครื่องมือในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ