× CLOSE

คณะ

หน่วยงาน

หน่วยงานอื่นๆ

หน่วยงานอื่นๆ
× กลับหน้าหลัก
Thai rbru Eng rbru

หลักสูตรปริญญาตรี

หลักสูตรที่เปิดสอน

 1. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 2. คณะครุศาสตร์
 3. คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
 4. คณะวิทยาการจัดการ
 5. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
 6. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 7. คณะนิติศาสตร์
 8. คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
 9. คณะนิเทศศาสตร์
 10. คณะอัญมณีศาสตร์และประยุกต์ศิลป์

คุณสมบัติทั่วไป

 1. ผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี ต้องเป็นกำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
 2. ผู้สมัครจะต้องมีคุณบัติตามข้อกำหนดของหลักสูตรที่สมัครเข้าศึกษา
 3. การรับสมัครและรับเข้าเป็นนักศึกษา ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
 4. มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีไม่ใช้คะแนนสอบ GAT/PAT

คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา

 1. กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 2. ผู้สมัครบางสาขาวิชาจะต้องมีพื้นฐานความรู้และคุณสมบัติเฉพาะ ตามข้อกำหนดของสาขาวิชานั้น ๆ

คุณสมบัติด้านคุณลักษณะ

 1. มีร่างกายแข็งแรงไม่เป็นโรคต่อไปนี้ คือ โรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท่าช้างในระยะปรากฏอาหารที่เป็นที่รังเกียจแก่สังคม ติดยาเสพติดให้โทษร้ายแรง และโรคพิษสุราเรื้อรัง
 2. มีความประพฤติเรียบร้อย
 3. เป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี
 4. เป็นผู้เลื่อมใสในศาสนาและสนับสนุนการปกครองระบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ
 5. ไม่เคยมีประวัติความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง

คุณลักษณะทางจิตใจ มีคุณลักษณะดังนี้

 1. มีจิตใจมุ่งมั่นพัฒนาทั้งตนเอง ครอบครัว และสังคม
 2. ไม่เคยมีประวัติเป็นโรคจิต โรคประสาท
 3. ไม่เคยมีประวัติเป็ผู้มีบุคลิกภาคผิดปกติ อันจะเป็นอุปสรรคและก่อให้เกิดความเสียหายในการประกอบอาชีพ

การเลือกสาขาวิชา

 1. ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้ 2 สาขาวิชา
  • ผู้สมัครต้องตรวจคุณสมบัติทั่วไปของตนเอง และคุณสมบัติเฉพาะของแต่ละคณะ/สาขาวิชา (ที่ระบุไว้ในประกาศฉบับนี้) หากปรากฏในภายหลังว่า ผู้สมัครขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง หรือหลักฐานที่ใช้ประกอบการสมัครเป็นเท็จ จะถูกตัดสิทธิ์การเข้าศึกษา แม้ว่าจะผ่านการคัดเลือกได้เข้าศึกษาแล้ว และมหาวิทยาลัยของสงวนสิทธิ์ ไม่คืนเงินค่าสมัครไมว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
  • การสมัครสาขาวิชาในอันดับที่ 2 จะต้องไม่ใช่หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต

สมัครได้ที่

 1. กองบริการการศึกษา อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ อาคาร 36 ชั้น 1 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.00 น.
 2. สมัครออนไลน์ได้ที่ http://assess.rbru.ac.th/admission ตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.00 น.

หลักฐานการรับสมัคร

 1. ใบสมัครตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
 2. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
 3. บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนาขนาดเอ 4 จำนวน 1 ฉบับ
 4. ใบแสดงผลการเรียนฉบับจริง
  พร้อมสำเนาขนาดเอ 4 (สำเนาจะต้องอ่านได้อย่างชัดเจน) จำนวน 1 ฉบับ
 5. ในกรณีที่เปลี่ยนชื่อ - สกุล ต้องแนบใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล ฉบับจริง
  พร้อมสำเนาขนาดเอ 4 (สำเนาจะต้องอ่านได้อย่างชัดเจน) จำนวน 1 ฉบับ

ค่าธรรมเนียมการสมัคร

 1. เลือกสมัคร 1 สาขาวิชา/ 1 แขนงวิชา/ 1 วิชาเอก 200 บาท
 2. เลือกสมัคร 2 สาขาวิชา/ 2 แขนงวิชา/ 2 วิชาเอก 300 บาท

Best Viewed In
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 0,10164-6 , แฟกซ์ : 039-471069
ติดต่อ | เบอร์โทรศัพท์ | แผนที่รำไพฯ | สายตรงอธิการ | ติดต่อ IT-Support
(รับเรื่องร้องเรียน ติดต่อนิติกรเพื่อดำเนินการ โทร. 039-319111 ต่อ 10117-8)
ipv6 rambhai