× CLOSE

คณะ

หน่วยงาน

หน่วยงานอื่นๆ

หน่วยงานอื่นๆ
× กลับหน้าหลัก
Thai rbru Eng rbru

หลักสูตรปริญญาเอก

หลักสูตรที่เปิดสอน

 1. คณะครุศาสตร์
 2. คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์

หลักสูตรที่เปิดสอนและคุณสมบัติทั่วไปผู้เข้าศึกษา

 1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
 2. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาสหวิทยการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ช่องทางการรับสมัคร

 1. สมัครด้วยตนเอง
  ผู้สมัครรับใบสมัครและยื่นเอกสารสมัคร พร้อมชำระเงินค่าสมัคร 300 บาทได้ทุกวัน เวลา 8.30 - 16.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี อาคารเรียนรวม ชั้น 6

 2. สมัครทางไปรษณีย์
  สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ทาง www.grad.rbru.ac.th โดยกรอกใบสมัครและลงนามสำเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ พร้อมโอนเงินค่าสมัคร 300 บาท ตามหมายเลขบัญชีธนาคร ดังนี้
  ประเภทบัญชี : บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารกรุงศรี จำกัด(มหาชน) สาขาสี่แยกเขาไร่ยา
  ชื่อบัญชี ค่าธรรมเนียมการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
  เลขที่บัญชี 178-104351-6
  พร้อมแนบหลักฐานการโอนเงินค่าสมัคร และเอกสารตามประกาศรับสมัครทุกฉบับส่งมาที่
  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
  41 ม.5 ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
  หมายเหตุ : หลังจากได้ส่งเอกสารการสมัครทางไปรษณีย์เรียบร้อยแล้ว กรุณาโทรแจ้งการส่งเอกสาร ที่หน่วยงานบัณฑิตวิทยาลัย เบอร์โทร 039-319111 ต่อ 1138, 089-8336601

 3. สมัครออนไลน์
  สมัครออนไลน์ได้ที่ http://www.tcas.rbru.ac.th

หลักฐานประกอบการรับสมัคร

 1. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 3 ฉบับ
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 3 ฉบับ
 3. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนคำนำหน้า - ชื่อ - นามสกุล (ถ้ามี) จำนวน 3 ฉบับ
 4. สำเนาปริญญาบัตรหรือสำเนาใบรับรองคุณวุฒิที่แสดงว่าจบการศึกษาระดับปริญญาโท จำนวน 5 ฉบับ
 5. สำเนาใบรายงานผลการศึกษาระดับปริญญาโท (Transcript) จำนวน 5 ฉบับ
 6. สำเนาเอกสารแสดงผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ (ถ้ามี) จำนวน 5 ฉบับ
 7. รูปถ่ายแบบสุภาพ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
 8. เอกสารเพิ่มเติม สำหรับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
  หนังสือรับรองการปฏิบัติงานจากผู้บังคับบัญชา (ตามแบบฟอร์มที่กำหนด) จำนวน 1 ฉบับ

การติดต่อสอบถามรายละเอียด

  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
  อาคารเรียนรวม ชั้น 6
  ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
  โทรศัพท์ : 0-3931-9111 ต่อ 1138
  โทรศัพท์และโทรสาร : 0-3947-1061

Best Viewed In
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 0,10164-6 , แฟกซ์ : 039-471069
ติดต่อ | เบอร์โทรศัพท์ | แผนที่รำไพฯ | สายตรงอธิการ | ติดต่อ IT-Support
(รับเรื่องร้องเรียน ติดต่อนิติกรเพื่อดำเนินการ โทร. 039-319111 ต่อ 10117-8)
ipv6 rambhai