× CLOSE

คณะ

หน่วยงาน

หน่วยงานอื่นๆ

หน่วยงานอื่นๆ
× กลับหน้าหลัก
Thai rbru Eng rbru

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของคณาจารย์ประจำ พ.ศ.๒๕๖๒


วันที่ประกาศข่าว : 1 ส.ค. 2562, 09:29 แหล่งที่มา : กลุ่มงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ หน่วยงานที่ลงข่าว : กลุ่มงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อให้การผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ตลาดแรงงาน ความก้าวหน้าทางวิทยาการและเทคโนโลยี และบริบททางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีสมรรถนะ ทักษะ และความก้าวหน้าในอาชีพ เพื่อขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยคุณภาพมาตรฐานสากลโดยให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
Click Expand view
Best Viewed In
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 0,10164-6 , แฟกซ์ : 039-471069
ติดต่อ | เบอร์โทรศัพท์ | แผนที่รำไพฯ | สายตรงอธิการ | ติดต่อ IT-Support
(รับเรื่องร้องเรียน ติดต่อนิติกรเพื่อดำเนินการ โทร. 039-319111 ต่อ 10117-8)
ipv6 rambhai