× CLOSE

คณะ

หน่วยงาน

หน่วยงานอื่นๆ

หน่วยงานอื่นๆ
× กลับหน้าหลัก
Thai rbru Eng rbru

พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ เรื่อง “การพัฒนาความสามารถของหน่วยตรวจสอบและรับรอง” ระหว่าง กรมวิทยาศาสตร์บริการ กับ มหาวิทยาลัย ราชภัฏ ราชมงคล


วันที่ประกาศข่าว : 25 ธ.ค. 2562, 15:05 แหล่งที่มา : คณะวิทยาศาสตร์ หน่วยงานที่ลงข่าว : กลุ่มงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

                วันที่ 13 ธันวาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรภัทร จันทมาลี รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย อาจารย์ดร.วัชรี วรัจฉรียกุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยนานาชาติและวิเทศสัมพันธ์ และอาจารย์ ดร.จักรพันธ์ โพธิพัฒน์ ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “โครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพของประเทศกับการขับเคลื่อนนวัตกรรมไทยสู่เชิงพาณิชย์” จัดโดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ ชึ่งมีผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วย หน่วยงานภาคการศึกษา นักวิชาการ นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม จำนวนกว่า 300 คน ณ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ โดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ให้ความสำคัญเรื่องโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ (National Quality Infrastructure) หรือ NQI ซึ่งเป็นระบบที่มีบทบาทสำคัญต่อการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งแข่งขันด้วยคุณภาพ มาตรฐานและความปลอดภัย เพื่อให้ผู้บริโภคมีความเชื่อมั่น ยอมรับสินค้า ช่วยยกระดับการผลิต ลดต้นทุนและค่าใช้จ่าย ทำให้การส่งออกเป็นไปได้อย่างราบรื่น ไม่มีปัญหาอุปสรรคทางการค้า ผลักดันให้เกิดการเจริญเติบโตของความสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลกและเสริมสร้างความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจได้อย่างยั่งยืน

ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรภัทร จันทมาลี ปฏิบัติหน้าที่ผู้แทน รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี  ร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ เรื่อง การพัฒนาความสามารถของหน่วยตรวจสอบและรับรองระหว่าง กรมวิทยาศาสตร์บริการ กับ มหาวิทยาลัย ราชภัฏ ราชมงคล ที่แจ้งความจำนง โดย ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาฯ เป็นสักขีพยาน ในการนี้มี 16 สถาบันการศึกษาที่ร่วมลงนาม แบ่งเป็น มหาวิทยาลัยราชภัฏ 12 แห่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 1 แห่ง และมหาวิทยาลัยอีก 3 แห่ง  วัตถุประสงค์ของการลงนามความร่วมมือในส่วนของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี คือ การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการทดสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ คณะวิทยาศาสตร์และ การยกระดับห้องปฏิบัติการ ศูนย์ปฏิบัติการทดสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ให้ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025  การร่วมในพิธีลงนามดังกล่าวสอดคล้องกับพันกิจของมหาวิทยาลัยฯ ในปัจจุบัน โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีได้ยืนยันการเป็นหน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์ชุมชน ภายใต้ความร่วมมือกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เน้นตรวจสอบคุณภาพด้านจุลชีววิทยาของผลิตภัณฑ์อาหาร 16 ประเภท ได้แก่ ขนมไทย ผักและผลไม้กวน ปลากรอบปรุงรสพร้อมบริโภค กล้วยอบ หมูปรุงรสพร้อมบริโภค หมี่กรอบ ผักและผลไม้แช่อิ่ม ทอฟฟี่ กุ้งแห้ง น้ำมันมะพร้าว เมล็ดมะม่วงหิมพานต์อบ ขนมฝรั่ง ผลไม้ลอยแก้ว ขนมผิง ตังเมกรอบ เมล็ดมะม่วงหิมพานต์ทอด ความร่วมมือทางด้านวิชาการดังกล่าวกับกรมวิทยาศาสตร์บริการ จะมีผลทำให้การดำเนินการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ชุมชนของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สามารถดำเนินการทดสอบผลิตภัณฑ์ได้อย่างถูกต้องน่าเชื่อถือ สามารถตอบสนองความต้องการของชุมชน และผู้ประกอบการในพื้นที่ภาคตะวันออก  นอกจากนี้ในส่วนของการเตรียมการเพื่อขอรับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์

Click Expand view
Best Viewed In
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 0,10164-6 , แฟกซ์ : 039-471069
ติดต่อ | เบอร์โทรศัพท์ | แผนที่รำไพฯ | สายตรงอธิการ | ติดต่อ IT-Support
(รับเรื่องร้องเรียน ติดต่อนิติกรเพื่อดำเนินการ โทร. 039-319111 ต่อ 10117-8)
ipv6 rambhai