× CLOSE

คณะ

หน่วยงาน

หน่วยงานอื่นๆ

หน่วยงานอื่นๆ
× กลับหน้าหลัก
Thai rbru Eng rbru

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง การกำหนดมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ 2019 (Coivd-19) โควิด 19 ตามประกาศ (ฉบับที่ ๑๒)


วันที่ประกาศข่าว : 5 ม.ค. 2564, 07:40 แหล่งที่มา : กลุ่มงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ หน่วยงานที่ลงข่าว : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 
เรื่อง การกำหนดมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า
 สายพันธุ์ใหม่ 2019 (Coivd-19) โควิด 19 ตามประกาศ (ฉบับที่ ๑๒)

———————————————-

ตามหนังสือจังหวัดจันทบุรี ที่ จบ ๐๐๑๗.๕/ว.๖๘๔๘ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ 
เรื่อง การให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาด
 ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19)

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๑(๑) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฎ 
พ.ศ. ๒๕๔๗  มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี 
 จึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้ 

๑. ห้ามผู้บริหารระดับ รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี 
ผู้อำนวยการสำนัก/สถาบันรองคณบดี รองผู้อำนวยการ/สถาบัน
 ผู้อำนวยการกอง และบุคลากรทั้งหมดของมหาวิทยาลัย
เดินทางออกนอกเขตพื้นที่จังหวัดจันทบุรี 

๒. ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประกาศนี้ อาจถูกดำเนินการทางวินัย

๓. กรณีมีปัญหาในการปฎิบัติตามประกาศฉบับนี้ ให้อธิการบดีมีอำนาจวินิจฉัย 
ชี้ขาดและถือเป็นที่สุด 

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกันและปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 

Click Expand view
Click Expand view
Best Viewed In
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 0,10164-6 , แฟกซ์ : 039-471069
ติดต่อ | เบอร์โทรศัพท์ | แผนที่รำไพฯ | สายตรงอธิการ | ติดต่อ IT-Support
(รับเรื่องร้องเรียน ติดต่อนิติกรเพื่อดำเนินการ โทร. 039-319111 ต่อ 10117-8)
ipv6 rambhai