× CLOSE

คณะ

หน่วยงาน

หน่วยงานอื่นๆ

หน่วยงานอื่นๆ
× กลับหน้าหลัก
Thai rbru Eng rbru

ภาพกิจกรรม

โครงการปรับกระบวนทัศน์การเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (ชัยพฤกษ์โมเดล) สู่หลักสูตร/สาขาวิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี โดยกองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี จัดโครงการปรับกระบวนทัศน์การเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (ชัยพฤกษ์โมเดล) สู่หลักสูตร/สาขาวิชา ณ ห้องประชุม 35201 อาคาร 35 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลการจัดการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน TQF ให้กับคณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและคณาจารย์ใหม่ โดยมีรองศาสตราจารย์พอพันธ์ สุทธิวัฒนะ รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการ
By : Section of Public Relations Date/Time : 2020-11-18 16:43:04
Best Viewed In
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 0,10164-6 , แฟกซ์ : 039-471069
ติดต่อ | เบอร์โทรศัพท์ | แผนที่รำไพฯ | สายตรงอธิการ | ติดต่อ IT-Support
(รับเรื่องร้องเรียน ติดต่อนิติกรเพื่อดำเนินการ โทร. 039-319111 ต่อ 10117-8)
ipv6 rambhai