× CLOSE

คณะ

หน่วยงาน

หน่วยงานอื่นๆ

หน่วยงานอื่นๆ
× กลับหน้าหลัก
Thai rbru Eng rbru

ภาพกิจกรรม

นิเทศศาสตร์ รุกแนะแนวการศึกษา กศน.จันทบุรี ปีการศึกษา 2564 ณ ค่ายลูกเสือ วัดคมบาง

เมื่อวันที่ 18-19 สิงหาคม 2563 ณ ค่ายลูกเสือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ต.คมบาง อ.เมือง. จ.จันทบุรี รองศาสตราจารย์ อภิวรรณ ศิรินันทนา รองผู้อำนวยการ สำนักศิลปวัฒนธรรมและอาจารย์ดนัย โชติแสง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ และบริหาร คณะนิเทศศาสตร์ ออกแนะแนวการศึกษาและบรรยาย การฝึกอบรมลูกเสือมัคคุเทศก์ โดยมีวัตถุประสงค์ให้ ผู้เข้าร่วมอบรมมีทักษะการสื่อสาร และการเล่าเรื่อง แหล่งท่องเที่ยวของชุมชน ให้เกิดมูลค่าเพิ่ม และยังแนะแนวการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ ในปีการศึกษา 2564 อีกด้วย ด้าน อาจารย์ ดร.ภูริพัฒน์ แก้วตาธนวัฒนา รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะนิเทศศาสตร์ กล่าวว่า ในปีการศึกษา 2564 คณะนิเทศศาสตร์ มีเป้าหมาย แนะแนวการศึกษา หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ยังกลุ่มนักศึกษาการศึกษานอกระบบ (กศน) ในจังหวัดจันทบุรี เพื่อเป็นการ เพิ่มโอกาสในการศึกษา และยังเป็นการเพิ่มจำนวน นักศึกษาให้กับคณะนิเทศศาสตร์มากขึ้น
By : Faculty of Communication Arts Date/Time : 2021-04-08 10:26:03
Best Viewed In
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 0,10164-6 , แฟกซ์ : 039-471069
ติดต่อ | เบอร์โทรศัพท์ | แผนที่รำไพฯ | สายตรงอธิการ | ติดต่อ IT-Support | งานประชาสัมพันธ์
(รับเรื่องร้องเรียน ติดต่อนิติกรเพื่อดำเนินการ โทร. 039-319111 ต่อ 10117-8)
ipv6 rambhai