× CLOSE

คณะ

หน่วยงาน

หน่วยงานอื่นๆ

หน่วยงานอื่นๆ
× กลับหน้าหลัก
Thai rbru Eng rbru

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

ลำดับ เรื่อง พ.ศ.
1 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่องคำสั่งแต่งคณะกรรมการรับรายงานตัวนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประเภทโควตา รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 2563
2 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง โอนย้ายลูกจ้างชั่วคราวตามโครงการเป็นลูกจ้างชั่วคราวไปสังกัดคณะพยาบาลศาสตร์
3 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ที่ 1178/2562 เรื่อง มอบอำนาจให้รองอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี
4 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ที่ 1179/2562 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ช่วยอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี
Best Viewed In
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 0,10164-6 , แฟกซ์ : 039-471069
ติดต่อ | เบอร์โทรศัพท์ | แผนที่รำไพฯ | สายตรงอธิการ | ติดต่อ IT-Support
(รับเรื่องร้องเรียน ติดต่อนิติกรเพื่อดำเนินการ โทร. 039-319111 ต่อ 10117-8)
ipv6 rambhai