journal rbru

ที่มาโครงการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีมีการเปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษาจำนวน 8 หลักสูตร แบ่งเป็นหลักสูตรในระดับมหาบัณฑิต 6 หลักสูตร ได้แก่
(1) หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต(ค.ม.) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
(2) หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต(ค.ม.) สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
(3) หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต(ค.ม.) สาขาวิชาพลศึกษา
(4) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
(5) หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต(นศ.ม.) สาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร และ
(6) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(วท.ม.) สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
และในระดับดุษฎีบัณฑิต 2 หลักสูตร ได้แก่
(1) หลักสูตรระดับปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา และ
(2) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด) สาขาวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน สำหรับเงื่อนไขประการสำคัญในการสำเร็จการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา นักศึกษาที่เลือกแผนการเรียนแบบทำวิทยานิพนธ์จะต้องเผยแพร่บทความวิจัยที่เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ลงในวารสารวิชาการ นอกจากนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา นโยบายของมหาวิทยาลัยฯ ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพคณาจารย์มาอย่างต่อเนื่อง จึงให้การทุนสนับสนุนการผลิตผลงานวิชาการทั้งในรูปแบบงานวิจัยและบทความวิชาการผ่านทางสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี และเงื่อนไขประการสำคัญในการขอรับทุนสนับสนุนผลงานวิชาการ คณาจารย์ผู้รับทุนจะต้องเผยแพร่บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัย

จากสถานการณ์ข้างต้น ส่งผลให้คณาจารย์และนักศึกษาผลิตผลงานวิชาการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ปัจจุบันมหาวิทยาลัยฯ มีวารสารวิชาการสำหรับเป็นพื้นที่ในการเผยแพร่ รวบรวม และจัดเก็บผลงานวิชาการในกลุ่มวิทยาศาสตร์เพียง 1 ฉบับในชื่อ “วารสารวิจัยรำไพพรรณี” ที่ดำเนินการจัดทำโดยสถาบันวิจัยและพัฒนาฯ ขณะที่หลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่จัดอยู่ในสายสังคมศาสตร์ (ดังที่ได้กล่าวไว้ในตอนต้น) ดังนั้น ผลงานวิชาการส่วนใหญ่จึงอยู่ในภูมิทัศน์ทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์เป็นหลัก ส่งผลให้ พื้นที่ในการเผยแพร่รวบรวม และจัดเก็บผลงานวิชาการในกลุ่มสังคมศาสตร์ไม่เพียงพอกับจำนวนผลงานวิชาการที่ผลิตขึ้น

ด้วยเหตุนี้ คณะนิเทศศาสตร์จึงดำริที่จะจัดทำวารสารวิชาการชื่อ “สหวิทยาการสังคมศาสตร์และการสื่อสาร” ขึ้นเพื่อเป็นพื้นที่ในการเผยแพร่ รวบรวม และจัดเก็บผลงาน สำหรับรองรับผลงานวิชาการในกลุ่มสังคมศาสตร์และการสื่อสารที่คณาจารย์และนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาผลิตขึ้น ตลอดจนบุคคลทั่วไปที่สนใจ

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อจัดทำวารสารวิชาการชื่อ “สหวิทยาการสังคมศาสตร์และการสื่อสาร” สำหรับเป็นพื้นที่เผยแพร่ รวบรวม และจัดเก็บผลงานวิชาการในกลุ่มสังคมศาสตร์และการสื่อสารกำหนดเผยแพร่ 3 ฉบับ / ปี

2. เพื่อผลักดันวารสารวิชาการ “สหวิทยาการสังคมศาสตร์และการสื่อสาร” เข้าสู่ฐานข้อมูลศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI)

นิยามศัพท์

วารสารสหวิทยาการสังคมศาสตร์และการสื่อสาร 1 ฉบับ ประกอบด้วยบทความวิจัยหรือบทความวิชาการ มีขนาด A5 จำนวนระยะเวลาเผยแพร่ 3 ฉบับ / ปี สำหรับบทความวิจัยและบทความวิชาการที่รับเผยแพร่ในวารสารต้องอยู่ในกลุ่มสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ได้แก่

 • สาขาวิชาสังคมศาสตร์
 • สาขาวิชาครุศาสตร์
 • สาขาวิชาบริหารการศึกษา
 • สาขาวิชานิเทศศาสตร์
 • สาขาวิชามนุษยศาสตร์
 • สาขาวิชานิติศาสตร์
 • สาขาวิชาการจัดการ
 • สาขาวิชาการตลาด
 • สาขาวิชาบัญชี
 • สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
 • สาขาวิชารัฐศาสตร์
 • สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
 • สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมือง
 • สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
 • สาขาวิชาศิลปศาสตร์
 • สาขาวิชาตำรวจศาสตร์
 • สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา

กำหนดการเผยแพร่

วารสารสหวิทยาการสังคมศาสตร์และการสื่อสารเป็นวารสารวิชาการรายสี่เดือนของคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ดังนี้

 • ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน
 • ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม
 • ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม