journal rbru

การสั่งซื้อวารสาร

วารสารสหวิทยาการสังคมศาสตร์และการสื่อสารเป็นวารสารวิชาการรายสี่เดือนของคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี แยกรายเล่ม ดังนี้

  • ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน
  • ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม
  • ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม

ราคาเล่มละ 150 บาท (รวมค่าจัดส่งแล้ว) ติดต่อ 099-257-9697