ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างและนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

ข้าพระพุทธเจ้า
กรุณาใส่ชื่อ
กรุณาใส่นามสกุล
กรุณาใส่ตำแหน่ง
จำนวนผู้ลงนาม ๕๓ คน