ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างและนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

รายชื่อผู้ลงนามถวายพระพรออนไลน์
จำนวนทั้งหมด ๕๓ คน
ลำดับ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1. เข็มชาติ เชยชม พนักงานมหาวิทยาลัย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2. น.ส.เทียนทอง จอมกา อยู่บ้าน
3. นางสาวรัชนี แก้วขาว เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
4. นางสาวปรีดาวรรณ บุญมาก อาจารย์พยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์
5. ผศ.ธงชัย ศรีเบญจโชติ คณะวิทยาการจัดการ
6. วัชรินทร์ อรรคศรีวร คณะวิทยาการจัดการ
7. รศ.สุรีย์พร พานิชอัตรา คณะวิทยาการจัดการ
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพิมล สงกระสันต์ คณะนิเทศศาสตร์
9. อาจารย์ธนพิสิฐ จรัสแสงจิระโชติ คณะนิเทศศาสตร์
10. อาจารย์อรรถกร คำฉัตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
11. ผศ.ดร.ณมนรัก คำฉัตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
12. ดต.ชัย​ยะ​เทพ​ เทียนสันเที​ยะ​ สตง.
13. ปิยะพรรณ มีสุข คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
14. นาย ประสิทธิ์ ประเสริฐสังข์ นิติกร : งานวินัยและนิติการ กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
15. กัญญารัตน์ วัฒนประดิษฐ์ ตรวจการแผ่นดิน
16. สุพร สังข์สุวรรณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
17. กฤษณะพงศ์ สุวรรณโชติ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา
18. ศิริโรจน์ รัฐประเสริฐ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์
19. นิตยา คณะดี กองนโยบายและแผน
20. ผศ.พิสุทธิ์ การบุญ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
21. อ.ดร.ปิยะพงศ์ กู้พงศ์พันธ์ รองคณบดี คณะครุศาสตร์
22. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียนันท์ สิทธิจินดาร์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
23. รองศาสตราจารย์พอพันธ์ สุทธิวัฒนะ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
24. รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงศักดิ์ มิ่มกระโทก รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
25. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไวกูณฑ์ ทองอร่าม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
26. เฉลิมชัย รอดเสงี่ยม Organization owner / Azure DevOps Projects Bluesky8885
27. สุภาพร คช้ายมณี นักศ
28. นายจักรวรรดิ กิ่งส้มกลาง อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์
29. นาย กิตติศักดิ์ วรรณรัตน์ -เป็นนักศึกษาของหน่วยงานมหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี
30. กฤตติยา สัตย์พานิช อาจารย์
31. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัญญา วงศ์ต่าย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
32. อรุณเกียรติ จันทร์ส่งแสง อาจารย์ ภาควิชาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์
33. นิศากร หวลจิตร์ อาจารย์คณะครุศาสตร์
34. อ.บดินทร์ ปั้นบำรุงกิจ อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์
35. ธีรพงษ์ จันเปรียง ขอทรงพระเจริญ
36. คณิสร ล้อมเมตตา คณะเทคโนโลยีการเกษตร
37. นภาพร จิตต์ศรัทธา อาจารย์
38. เกศิณี ศิริสุนทรไพบูลย์ คณะครุศาสตร์
39. Mr.Xiao Yongtian Doctoral supervisor Rambhai Barni Rajabhat University
40. 林子杰 学生 北京师范大学
41. อาจารย์​วิมลิน สันตจิต​ คณะเทคโนโลยี​อุตสาหกรรม​
42. อาจารย์​วิมลิน สันตจิต​ คณะเทคโนโลยี​อุตสาหกรรม​
43. อาจารย์ภัควรินทร์ ภัทรศิริสมบูรณ์ อาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์
44. ชุตาภา คุณสุข พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
45. วราลี ถนอมชาติ คณะครุศาสตร์
46. อาทร สกุลวรกิจ ผู้ช่วย​ศาสตรา​จารย์​
47. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิกุล นุชนวลรัตน์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
48. ธีรพงษ์ จันเปรียง อาจารย์
49. นางสาวพรพรรณ ฉัตรไพบูลย์วัฒน์
50. นางพัชนี ฉัตรไพบูลย์วัฒน์
51. นายชวลิต ฉัตรไพบูลย์วัฒน์
52. ธีรวุฒิ สุทธิประภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์
53. ลัดดา เชิดชมกลิ่น นักวิชาการคอมพิวเตอร์