ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างและนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

รายชื่อผู้ลงนามถวายพระพรออนไลน์
จำนวนทั้งหมด ๒๓ คน
ลำดับ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1. พรพิมล สงกระสันต์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
2. ธนพิสิฐ จรัสแสงจิระโชติ อาจารย์
3. ncnygu ncnygu GvbyknJPiiQU
4. อรุณเกียรติ จันทร์ส่งแสง อาจารย์
5. อินทุกา ถาวรกฤษ นิสิต
6. แอล เจริญพงศ์ นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
7. ปิยะพรรณ มีสุข ผู้ช่วยศาสตรจารย์
8. นายจักรวรรดิ กิ่งส้มกลาง อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์
9. นางสาวเกศิณี ศิริสุนทรไพบูลย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
10. นาย กิตติศักดิ์ วรรณรัตน์ นักศึกษา คณะ นิเทศศาสตร์ จาก มหาวิทยาลัย
11. นางสาวพรพรรณ ฉัตรไพบูลย์วัฒน์
12. นางพัชนี ฉัตรไพบูลย์วัฒน์
13. นายชวลิต ฉัตรไพบูลย์วัฒน์
14. ผศ.สุพร สังข์สุวรรณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
15. นางสาวอลิษา พระมหาหิง นักศึกษา
16. กฤติ​เดช​ มงคลกิจ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
17. อภิวัฒน์ รุจิวงศ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
18. อาทร สกุลวรกิจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์​
19. ผศ.วราลี ถนอมชาติ ผู้ช่วยศาสตราย์
20. ผศ.ดร.พิกุล นุชนวลรัตน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
21. กฤษณะพงศ์ สุวรรณโชติ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา
22. ณฐพร บุญประเสริฐ พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
23. ลัดดา เชิดชมกลิ่น นักวิชาการคอมพิวเตอร์