ข่าวประชาสัมพันธ์

ตัวอย่างบทสังเคราะห์งานวิจัย
ตัวอย่างบทสังเคราะห์งานวิจัย
อ่านรายละเอียด
เอกสารประกอบบรรยาย โครงการจัดการความรู้ ประจำปี 2557 เรื่อง “การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อให้ได้รับทุนสนับสนุน”
วันที่ 20-21 มีนาคม 2557 ณ หอประชุมรำไพพรรณี
อ่านรายละเอียด
บทสรุปการดำเนินการจัดการความรู้ "การบริหารจัดการงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์และการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา"
จัดทำโดย สถาบันวิจัยและพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2556
อ่านรายละเอียด
แผนที่ โรงแรม ที่พัก ในเขตอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรี
สถาบันวิจัยฯ จัดทำการรวบรวมรายชื่อโรงแรม ที่พัก ในเขตอำเภอเมือง ฯ
อ่านรายละเอียด
ยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติรายประเด็น
ยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติรายประเด็น
อ่านรายละเอียดข่าวแหล่งทุนวิจัย

ข่าวจัดอบรม / ประชุม / สัมมนา

ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 10 เนื่องใจวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีครบ 112 ปี ก้าวสู่งานวิจัย ในศตวรรษที่ 21
ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 10 เนื่องใจวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีครบ 112 ปี ก้าวสู่งานวิจัย ในศตวรรษที่ 21 ในวันที่ 19 - 20 ธันวาคม ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคาร 36) มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
วารสาร Thammasat International Journal of Science and Technology (TIJSAT)
ด้านวิทยาศาสตร์กายภาพ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์การแพทย์ วิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
(สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) และ (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
สถาบันวิจัยและพัฒนา รวบรวมแหล่งเผยแพร่บทความวิจัย (งานประชุมวิชาการ)
ข้อมูล ณ วันที่ 1 กันยายน 2559
ครุศาสตร์เมืองช้าง
จัดทำโดย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์