สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
Institute of Research and development  โทร (039)471056,(039)319111 ต่อ 3505,3515       สำหรับผู้ดูแลระบบข่าว สำหรับผู้ดูแลระบบภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม

2557 | 2556 | 2554 | 2552 | 2551 | 2550 |

2556