ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างและนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

รายชื่อผู้ลงนามถวายพระพรออนไลน์
จำนวนทั้งหมด ๔๓ คน
ลำดับ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1. กฤตติยา สัตย์พานิช อาจารย์
2. นายประสิทธิ์ ประเสริฐสังข์ นิติกร
3. นภาพร จิตต์ศรัทธา อาจารย์
4. นางสาวปิ่นฟ้า สังข์ทอง นิสิต
5. นายศุภรักษ์ ปุรา นักศึกษา
6. ปิยะพงศ์ กู้พงศ์พันธ์ อาจารย์
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรชัย เหลืองวารี อาจารย์
8. นางสาวอุมาพร พงษ์วัฒนธรรม เจ้าพนักงานธุรการ กลุ่มงานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
9. สุพร สังข์สุวรรณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
10. นางสาวนิตยา ทองหนูนุ้ย อาจารย์
11. นายสงกรานต์ ปลื้มปรีดาพร อาจารย์
12. ศุภิศรา จับพิมาย นักศึกษา
13. นายพงศกร เยี่ยมรัมย์ ประธานชมรมนักศึกษาพยาบาลรำไพพรรณี สร้างสรรค์สังคมไทยปลอดบุหรี่
14. อ.ดร นิสากร ยินดีจันทร์ ประธานสาขาธุรกิจบันเทิงการแสดงและท่องเที่ยว
15. นางสาวอิสรีย์ ขมสนิท อาจารย์
16. นาย กิตติศักดิ์ วรรณรัตน์ - นักศึกษาชั้นปีที่ 4 จาก คณะ นิเทศศาสตร์ สาขา การสื่อสารท่องเที่ยวบูรณาการ
17. ศิริโรจน์ รัฐประเสริฐ อาจารย์ประจำ
18. รศ.อภิวรรณ ศิรินันทนา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา
19. รศ.อภิวรรณ ศิรินันทนา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
20. นายจักรวรรดิ กิ่งส้มกลาง อาจารย์
21. นางสาวเกศิณี ศิริสุนทรไพบูลย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
22. วีระพน มะรังศรี นักเรียน
23. สิริพรรณ พสุหิรัณย์ พยาบาล
24. กฤษฎา ฉะนุดรัมย์ นักศึกษา
25. พรพิมล สงกระสันต์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
26. ธนพิสิฐ จรัสแสงจิระโชติ อาจารย์
27. ปิยะพรรณ มีสุข พนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ)
28. กนกวรรณ วารีเขตต์ อาจารย์
29. ศิรภัสสร ทองมงคล นักศึกษา
30. นางสาวน้ำทิพย์ บุญนาค นักศึกษา​
31. กฤติ​เดช​ มงคลกิจ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
32. วราลี ถนอมชาติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
33. อาทร สกุลวรกิจ ผู้ช่วยศาสตรา​จารย์​
34. ผศ.ดร.พิกุล นุชนวลรัตน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
35. นางสาวพรพรรณ ฉัตรไพบูลย์วัฒน์
36. นางพัชนี ฉัตรไพบูลย์วัฒน์
37. นายชวลิต ฉัตรไพบูลย์วัฒน์
38. นางสาวรัชนี แก้วขาว เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
39. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัญญา วงศ์ต่าย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
40. อรุณเกียรติ จันทร์ส่งแสง อาจารย์ ภาควิชาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์
41. ธีรพงษ์ จันเปรียง อาจารย์
42. ธีรวุฒิ สุทธิประภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์
43. ลัดดา เชิดชมกลิ่น นักวิชาการคอมพิวเตอร์