สมเด็จฯ ทรงเสด็จเยี่ยมวิทยาลัยครูจันทบุรี เมื่อปี พ.ศ. 2516

สืบสานประเพณีวัฒนธรรมหล่อเทียนเข้าพรรษา

เครือข่ายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย

แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย – เกาหลี

อัตลักษณ์(Identity)

“บัณฑิตย่อมฉลาดจัดการ” ภาษาอังกฤษใช้ว่า “Graduates Manage Wisely”

หมายความว่า ผู้เป็นบัณฑิตซึ่งเป็นผลผลิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีนั้นเป็นผู้ที่ได้รับการศึกษาอบรมบ่มเพาะทางด้านวิชาการและวิชาชีพในระดับสูง จึงเป็นผู้ที่มีระดับสติปัญญาในการบริหารจัดการทุกสิ่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ ที่มา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เป็นมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นแหล่งความรู้ที่สำคัญของท้องถิ่นในจังหวัดจันทบุรีและภาคตะวันออก มาเป็นระยะเวลาที่ยาวนาน บัณฑิตและผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จึงได้รับการศึกษาอบรม ฝึกฝนเคี่ยวกรำอย่างหนัก ได้รับการหล่อหลอมให้คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาทุกอย่างได้อย่างดีจนตกผลึก นำไปสู่ความมีศักยภาพในการบริหารจัดการตนเองและผู้อื่นได้อย่างดียิ่ง จนประสบความก้าวหน้าในวิชาชีพอันเป็นประจักษ์ชัดโดยทั่วไป ในขณะเดียวกันก็นับได้ว่าสอดคล้องถึงการที่สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก(เจริญ สุวฑฒโน) ปัจจุบันอายุ ๙๙ ปี พรรษา ๗๘ ปี เป็นสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ ๑๙ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ สถิต ณ วัดบวรนิเวศวิหาร ทรงดำรงตำแหน่งเมื่อ พ.ศ.๒๕๓๒ ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้ประทานคติธรรมประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๓๓ เป็นภาษาบาลีว่า “ปณฺฑิโต นิปุณํ สํวิเธติ” ซึ่งแปลว่า “บัณฑิตย่อมฉลาดจัดการ”

เอกลักษณ์ (Uniqueness)

“ภูมิปัญญาแห่งภาคตะวันออก” ภาษาอังกฤษใช้ว่า “Wisdom of the East”

หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นในภาคตะวันออก ที่มีชื่อเสียงเกริกไกร มีหลักสูตรและสาขาวิชาการต่าง ๆ อันหลากหลายและลุ่มลึกสามารถผลิตบัณฑิตเพื่อนำความรู้ดังกล่าวได้รับใช้ท้องถิ่น ชุมชน สังคม และประเทศชาติอย่างอเนกอนันต์ จนเป็นที่ยอมรับจากบุคคลทั่วไปในภาคตะวันออกอย่างกว้างขวาง ที่มา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 7 พระราชทานวังสวนบ้านแก้ว อันเป็นวังที่ประทับและที่ทรงงานส่วนพระองค์ จำนวน ๗๒๐ ไร่ ๓ งาน อันเปรียบประดุจปฐมบทของการสร้างองค์ความรู้อันทรงคุณค่ามหาศาลทั้งทางด้านการเกษตร วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วัฒนธรรม สังคม การบริหารจัดการ ฯลฯ โดยพระองค์ทรงเปรียบประดุจองค์บรมครู ผู้ชี้นำการนำศาสตร์ต่าง ๆ เหล่านี้มาสร้างประโยชน์และคุณค่าให้แก่ประชาชนชาวจังหวัดจันทบุรี และภาคตะวันออกจนกระทั่งวังสวนบ้านแก้วได้แผ่กิ่งก้านสาขาอันโอฬารนำไปสู่ความเป็นวิทยาลัยครูจันทบุรี วิทยาลัยรำไพพรรณี สถาบันราชภัฏรำไพพรรณี และมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีในปัจจุบันซึ่งได้มีการฝึกสอนในหลักสูตร และสาขาวิชาการต่าง ๆ อันเป็นความต้องการของเยาวชนและประชาชนในท้องถิ่น สรรสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความรู้ และมีภูมิธรรมออกไปรับใช้ประชาชนทั้งในระดับท้องถิ่นและในระดับชาติอยู่อย่างไม่จบไม่สิ้น ในห้วงระยะเวลา ๔๐ ปี จนได้รับการกล่าวขวัญจากประชาชนว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เป็นศักดิ์ศรีทางวิชาการแห่งบูรพาทิศอย่างแท้จริง