ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์มาตรฐานของ สกอ.

ค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการอนุรักษ์

นำเสนอผลงานวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์

บรรยายธรรมเรื่อง “รักให้เป็นสุข”

ปรัชญามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

"เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อ การพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยม(Shared Values)

“ ผลงานสัมฤทธิ์ มีจิตสาธารณะ ”

“ผลงานสัมฤทธิ์ มีจิตสาธารณะ” ความหมายตามภาษาอังกฤษ “APM” (Achievement, Public Mind)

A : Achievement งานมีผลสัมฤทธิ์

PM : Public Mind จิตสาธารณะ เสียสละ ซื่อสัตย์ มีคุณธรรม

วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำแห่งการเรียนรู้ พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคตะวันออกสู่สากล

พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตที่มีสมรรถนะสูง มีคุณธรรม จริยธรรมและมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ

2. เสริมสร้างบุคลากรให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งวิชาชีพครู

3. วิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างความเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้เพื่อพัฒนาท้องถิ่นในภูมิภาคตะวันออกสู่สากล

4. ให้บริการทางวิชาการแก่สังคมและสืบสานแนวพระราชดำริเพื่อสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

5. ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมทั้งบูรณาการสู่สากล

ยุทธศาสตร์

1. การพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีความเข้มแข็ง ยั่งยืนและสามารถประกอบอาชีพได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ

2. การเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรทางวิชาการและวิชาชีพขั้นสูงโดยเฉพาะวิชาชีพครู

3. การวิจัยเพื่อการพัฒนาด้านวิชาการและพัฒนาท้องถิ่น

4. บริการวิชาการแก่สังคมและสืบสานแนวพระราชดำริเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

5. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมทั้งบูรณาการสู่สากล

6. พัฒนาระบบการบริหารมหาวิทยาลัยตามหลักการบริหารที่ดี

ยุทธศาสตร์ 1  การพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ที่มีความเข้มแข็ง ยั่งยืนและสามารถประกอบอาชีพได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
ยุทธศาสตร์ 2  การเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรทางวิชาการและวิชาชีพขั้นสูงโดยเฉพาะวิชาชีพครู

กลยุทธ์

1. ส่งเสริมการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพและคุณธรรม

2. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ

3. พัฒนาหลักสูตรให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน TQF

4. พัฒนาการผลิตบัณฑิตให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน

5. พัฒนานักศึกษาให้เป็นไปตามอัตลักษณ์ของบัณฑิต

ยุทธศาสตร์ 3  การวิจัยเพื่อการพัฒนาด้านวิชาการและพัฒนาท้องถิ่น

กลยุทธ์

1. ส่งเสริมให้ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง

2. สนับสนุนให้งานวิจัย งานสร้างสรรค์ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ นานาชาติ

3. พัฒนาระบบกลไกการบริหารจัดการงานวิจัย

4. สนับสนุนแหล่งเงินทุนวิจัย

ยุทธศาสตร์ที่ 4  ให้บริการวิชาการแก่สังคมและสืบสานแนวพระราชดำริเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

กลยุทธ์

1. พัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยีการให้บริการวิชาการ

2. พัฒนาระบบและกลไกการให้บริการวิชาการ

ยุทธศาสตร์ที่ 5  ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมทั้งบูรณาการสู่สากล

กลยุทธ์

1. พัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะ

2. พัฒนาระบบและกลไกการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 6  พัฒนาระบบการบริหารมหาวิทยาลัยตามหลักการบริหารที่ดี

กลยุทธ์

1. พัฒนาการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล

2. เพิ่มประสิทธิภาพภายในการบริหารงบประมาณ

3. ส่งเสริมการหารายได้และทุนสนับสนุน

4. ส่งเสริมและสนับสนุนอาจารย์และบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญในงานที่ปฏิบัติ

5. พัฒนาระบบกลไกการประเมินคุณภาพการศึกษา