คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย | คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย | ทำเนียบผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี |

ทำเนียบผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล พ.ศ.
1. นายชัยมงคล สุวพานิช 2515 - 2518
2. นายประชุม มุขดี 2518 - 2520
3. นายสุรพล แก่นจักษ์ 2520 - 2523
4. ผศ.ไพฑูรย์ เจริญพันธุวงศ์ 2523 - 2524
5. ผศ.ไพรถ เลิศพิริยกมล 2524 - 2528
6. รศ.วิทยา รุ่งอดุลพิศาล 2528 - 2530
7. ผศ.ดร.โกสินทร์ รังสยาพันธ์ 2530 - 2536
8. รศ.เทื้อน ทองแก้ว 2537 - 2542
9. ผศ.สิริชัย ประทีปฉาย 2542 - 2546
10. นายวิโรจน์ อิ่มเอิบ (รักษาราชการแทนอธิการบดี) 2546 - 2546
11. ผศ.สุชาติ ผุดผ่อง 2546 - 2547
12. ผศ.ดร.วิสิฏฐ์ กิจปรีชา 2547 - 2551
13. ผศ.สิริชัย ประทีบฉาย (รักษาราชการแทนอธิการบดี) 2551 - 2552
14. รศ.บัญญัติ สุขศรีงาม 2552 - 2554
15. ศ.ดร.สิริวัฒน์ วงษ์ศิริ (รักษาราชการแทนอธิการบดี) 2554 - 2554
16. ศ.ดร.ธรรมศักดิ์ พงศ์พิชญามาตย์ (รักษาราชการแทนอธิการบดี) 2554 - 2555
17. รศ.พอพันธ์ สุทธิวัฒนะ (รักษาราชการแทนอธิการบดี) 2555 - 2555
18. ศ.ดร.ธรรมศักดิ์ พงศ์พิชญามาตย์ (รักษาราชการแทนอธิการบดี) 2555 - 2556
19. ผศ.สิริชัย ประทีปฉาย (รักษาราชการแทนอธิการบดี) 2556 - 2556
20 ผศ.ไวกูณฑ์ ทองอร่าม (รักษาราชการแทนอธิการบดี) 2556 - 2557
21 รศ.ดร.วรวิทย์ ชีวาพร (รักษาราชการแทนอธิการบดี) 2557 - 2557
22 ผศ.ไวกูณฑ์ ทองอร่าม (รักษาราชการแทนอธิการบดี) 2557 - 2557
23 ผศ.ไวกูณฑ์ ทองอร่าม 2557 - ปัจจุบัน