คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย | คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย | ทำเนียบผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี |

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี


 • ดร.สวัสดิ์ อุดมโภชน์
  นายกสภามหาวิทยาลัย

 • ศ.ดร.เปี่ยมศักดิ์ เมนะเศวต
  อุปนายกสภามหาวิทยาลัย

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ


 • ศ.ดร.ธรรมศักดิ์ พงศ์พิชญามาตย์
  ผู้ทรงคุณวุฒิ

 • นายประเสริฐ ศิริ
  ผู้ทรงคุณวุฒิ

 • ศ.ดร.เปี่ยมศักดิ์ เมนะเศวต
  ผู้ทรงคุณวุฒิ

 • รศ.ดร.พิชนี โพธารามิก
  ผู้ทรงคุณวุฒิ

 • รศ.ดร.วิชัย แหวนเพชร
  ผู้ทรงคุณวุฒิ

 • พล.อ.วิชา ศิริธรรม
  ผู้ทรงคุณวุฒิ

 • นพ.วิวัฒน์ สุรพรสวัสดิ์
  ผู้ทรงคุณวุฒิ

 • นายวีระพงศ์ อนุเคราะห์กุล
  ผู้ทรงคุณวุฒิ

 • นายสิทธิพร ครุฑนาค
  ผู้ทรงคุณวุฒิ

 • ร.ต.สุกรี รักษ์ศรีทอง ร.น.
  ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่งอธิการบดี


 • ผศ.ไวกูณฑ์ ทองอร่าม
  (อธิการบดี) กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยดำแหน่งอธิการบดี

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยดำแหน่งประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย


 • ศ.ดร.สิริวัฒน์ วงษ์ศิริ
  กรรมการสภามหาวิทยาลัย
  โดยดำแหน่งประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยดำแหน่งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ


 • ดร.โชติ เนืองนันท์
  กรรมการสภามหาวิทยาลัย
  โดยตำแหน่งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร


 • รศ.ดร.ทรงศักดิ์ มิ่มกระโทก
  กรรมการสภาจากผู้ดำรง
  ตำแหน่งรองอธิการบดี

 • อาจารย์ ดร.อุลิช ดิษฐปราณีต
  กรรมการสภาจากผู้ดำรง
  ตำแหน่งคณบดี

 • ผศ.ดร.จำเริญ คังคะศรี
  กรรมการสภาจากผู้ดำรง
  ตำแหน่งคณบดี

 • ดร.เอกชัย กิจเกษาเจริญ
  กรรมการสภาจากผู้ดำรง
  ตำแหน่งผู้อำนวยการ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่ง


 • ผศ.ฉวี สิงหาด
  กรรมการสภามหาวิทยาลัย
  จากคณาจารย์

 • อาจารย์ ดร.อุไรวรรณ วุฒิเกษ
  กรรมการสภามหาวิทยาลัย
  จากคณาจารย์

 • อาจารย์นักรบ เกียรอ่ำ
  กรรมการสภามหาวิทยาลัย
  จากคณาจารย์

 • ผศ.จิตติมา สิงหธรรม
  กรรมการสภามหาวิทยาลัย
  จากคณาจารย์

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย


 • อาจารย์นคร เผือกนำผล