คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย | คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย | ทำเนียบผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี |

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี


 • ผศ.ไวกูณฑ์ ทองอร่าม
  อธิการบดี

 • รศ.ดร.ทรงศักดิ์ มิ่มกระโทก
  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

 • รศ.พอพันธ์ สุทธิวัฒนะ
  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

 • อาจารย์เอกชัย กิจเกษาเจริญ
  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

 • ผศ.ดร.ปรียนันท์ สิทธิจินดาร์
  รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา

 • ผศ.สิริชัย ประทีปฉาย
  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ

 • อาจารย์นคร เผือกนำผล
  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย

 • ผศ.ดร.นาคนิมิตร อรรคศรีวร
  ผู้ช่วยอธิการบดี

 • อาจารย์วยากร อุดมโภชน์
  ผู้ช่วยอธิการบดี

 • อาจารย์ ดร.สวัสดิ์ชัย ศรีพนมธนากร
  คณบดีคณะครุศาสตร์

 • ผศ.กรรณิการ์ เผือกนำผล
  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 • ผศ.สมบูรณ์ ไพบูลย์
  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 • ผศ.เดือนรุ่ง เบญจมาศ
  รักษาราชการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร

 • ผศ.สิริชัย ประทีปฉาย
  รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิทยาการจัดการ

 • อาจารย์เดชา วงศ์แก้ว
  คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร์

 • อาจารย์ ดร.อุลิช ดิษฐปราณีต
  คณบดีคณะนิติศาสตร์

 • ผศ.ดร.จำเริญ คังคะศรี
  คณบดีคณะนิเทศศาสตร์

 • ผศ.ทิพวรรณ์ นิยมวงศ์
  คณบดีคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

 • อาจารย์นาวี เปลี่ยวจิตร์
  คณบดีคณะอัญมณีศาสตร์และประยุกต์ศิลป์

 • รศ.พอพันธ์ สุทธิวัฒนะ
  รักษาราชการแทนคณบดี
  บัณฑิตวิทยาลัย

 • ผศ.ปราโมทย์ สุวรรณา
  ผู้อำนวยการสำนัก
  ศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน

 • ผศ.ปฏิคม ทองจริง
  ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 • อาจารย์สุทธินันท์ โสตวิถี
  รักษาการผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

 • นางสาวอรสา อ่อนถาวร
  รักษาการผู้อำนวยการ
  สำนักงานอธิการบดี