หลักสูตรปริญญาตรี

หลักสูตรที่เปิดสอน
       - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
       - คณะครุศาสตร์
       - คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
       - คณะวิทยาการจัดการ
       - คณะเทคโนโลยีการเกษตร
       - คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร์
       - คณะนิติศาสตร์
       - คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
       - คณะนิเทศศาสตร์
       - คณะอัญมณีศาสตร์และประยุกต์ศิลป์


คุณสมบัติทั่วไปผู้เข้าศึกษา
       1. นักเรียนที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนรัฐบาลและโรงเรียนเอกชน
       2. สำหรับผู้ที่สมัครหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตต้องมีคะแนน GPA ไม่ต่ำกว่า 2.00
       3. มีความประพฤติเรียบร้อย
       4. นักเรียนที่มีคะแนน GPA 3.00 ขึ้นไป สามารถสมัครเข้ารับทุนโครงการช้างเผือกได้
       5. มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีไม่ใช้คะแนนสอบ GAT/PAT

คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา
       1. สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
       2. ผู้สมัครบางสาขาวิชาจะต้องมีพื้นความรู้และคุณบัติเฉพาะตรมข้อกำหนดของสาขาวิชานั้น ๆ

คุณสมบัติด้านคุณลักษณะ
       1. ไม่เป็นภิกษุสามเณรในพุทธศาสนา
       2. มีร่างกายแข็งแรงไม่เป้นโรคต่อไปนี้ คือ โรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตรายโรคเท้าช้างในระยะปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม ติดยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรงและโรคพิษสุราเรื้อรัง
       3. มีความประพฤติเรียบร้อย
       4. เป้นผู้มีความรับผิดชอบต่อภาระหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี
       5. เป็นผู้เลื่อมใสในศาสนาและสนับสนุนการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ
       6. ไม่เคยมีประวัติความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง

คุณลักษณะทางจิตใจ (นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต) มีคุณลักษณะด้งต่อไปนี้
       7. มีความรัก และศรัทธาในอาชีพครู
       8. มีจิตใจมุ่งมั่นพัฒนาทั้งตนเอง ครอบครัว และสังคม
       9. ไม่เคยมีประวัติเป็นโรคจิต โรคประสาท
       10. ไม่เคยมีประวัติเป็นผู้มีบุคลิกภาพผิดปกติ อันจะเป็นอุปสรรคและก่อให้เกิดความเสียหายในการประกอบอาชีพครู

การรับสมัคร
       กำหนดวันรับสมัครและการสอบคัดเลือก
       รับสมัคร เดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม ของทุกปี
       เวลา 09.00 - 15.30 น.
       ณ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี (หยุดวันนักขัตฤกษ์)

เอกสารที่ใช้ในการสมัครและรายละเอียดในการสมัคร
       1. ใบสมัครตามแบบที่มหาวิทยาลัยกำหนด สามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.rbru.ac.th
       2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด
       3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
       4. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
       5. สำเนาใบแสดงผลการศึกษา จำนวน 2 ชุด
       6. ในกรณีที่เปลี่ยนชื่อ - สกุล ต้องแนบสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - สกุล จำนวน 1 ชุด
       7. เงินค่าสมัครเข้าศึกษาสาขาวิชาแรก 200 บาท และสาขาวิชาถัดไปสาขาวิชาละ 100 บาท (สูงสุดไม่เกิน 300 บาท)
       8. ผู้สม้ครสามารถเลือกสาขาวิชาได้ไม่เกิน 4 อันดับ
       9. ผู้สมัครหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
          - เลือกสาขาวิชาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตเป็นอันดับที่ 1 เท่านั้น
          - อันดับ 2,3 และ 4 ให้เลือกสาขาวิชาอื่น ๆ ที่ไม่ใช่หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
       10. ผู้สมัครหลักสูตรอื่น ๆ ที่ไม่ใช่หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
          - ไม่สามารถเลือกสาขาวิชาอันดับ 2, 3 และ 4 ในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตได้
***เอกสารทุกฉบับต้องนำเอกสารฉบับจริงและถ่ายสำเนาขนาด A4 พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง


การติดต่อสอบถามรายละเอียด
         ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
         กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
         อาคารคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร4) ชั้น 1
         อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
         โทรศัพท์ 0-3931-9111 ต่อ 8401-8405