ปฏิทินการรับสมัคร

  •     ขยายเวลารับสมัครนักศึกษาปริญญาเอก ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2559
  •     ประกาศ การรับสมัครเพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559
  •     มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีเปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภทสอบคัดเลือก ประจำปีการศึกษา 2560 รอบที่ 1
ภาคปกติ
1. ระดับปริญญาตรี ประเภทสอบคัดเลือก ในภาคตะวันออกและพื้นที่ขยายโอกาส
รับสมัครตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ถึง เดือนมีนาคม
กรณีที่ออกไปแนะแนวในโรงเรียนต่าง ๆ นักเรียนสามารถสมัครเพื่อเข้าศึกษาต่อได้เลย ซึ่งช่วงของการออกแนะแนว ตั้งแต่ พฤศจิกายน ถึง มกราคม

2. รับสมัครนักศึกษาทุนช้างเผือก
จะเป็นการสมัครคู่กับการสมัครสอบคัดเลือกในภาคตะวันออกและพื้นที่ขยายโอกาส ผู้สมัครที่เกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้น ไป ประสงค์จะสมัครชิงทุนช้างเผือก ต้องกรอกใบสมัครทั้ง 2 ใบ คือใบสมัครสอบคัดเลือกในภาคตะวันออกและพื้นที่ขยายโอกาส และใบสมัครทุนช้างเผือก เมื่อสอบผ่านแล้วจะดำเนินการสอบชิงทุนช้างเผือกอีกครั้ง หลังจากเปิดภาคเรียน

ภาคพิเศษ
1. ระดับปริญญาตรี   รับสมัครตั้งแต่เดือนมีนาคม ถึงเดือนเมษายน
2. ระดับปริญญาโท  รับสมัครตั้งแต่่เดือนธันวาคม ถึงเดือนเมษายน