หลักสูตรปริญญาโท

แบ่งตามคณะ
       - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
       - คณะครุศาสตร์
       - คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
       - คณะวิทยาการจัดการ
       - คณะเทคโนโลยีการเกษตร
       - คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร์


หลักสูตรที่เปิดสอนและคุณสมบัติทั่วไปผู้เข้าศึกษา
       
1. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
         1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือเทียบเท่าจาสถาบันอุดมศึกษาที่ สกอ. หรือ ก.พ. รับรองคุณวุฒิ
         2. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตการบริหารการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี สามารถเทียบโอนหน่วยกิตได้ไม่เกินร้อยละ ๔๐ ของหลักสูตรปริญญาโท ส่วนผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอื่น ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร        
2. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
         1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน หรือสาขาวิชาอื่นที่เทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่ สกอ. หรือ ก.พ. รับรองคุณวุฒิ
         2. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี สามารถเทียบโอนหน่วยกิตได้ไม่เกินร้อยละ ๔๐ ของหลักสูตรปริญญาโท
       
3. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.) สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
         เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่ สกอ. หรือ ก.พ. รับรองคุณวุฒิ (ตรงตามที่สาขาวิชาระบุ)
       
4. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
         เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่ สกอ. หรือ ก.พ. รับรองคุณวุฒิ ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการผลิตพืช เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และเทคโนโลยีการอาหาร หรือขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการประจำหลักสูตร

ระบบการศึกษา
         เปิดสอน แผน ก (๒) และ แผน ข ภาคปกติ เรียนวันจันทร์-ศุกร์ ภาคพิเศษ เรียนวัน เสาร์-อาทิตย์ เวลา 08.00 - 17.00 น. เป็นต้นไป

กำหนดการรับสมัคร
         จำหน่ายใบสมัครและรับสมัคร ประมาณเดือน พฤศจิกายน - มิถุนายน

หลักฐานประกอบการรับสมัคร
         1. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 3 ฉบับ
         2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 3 ฉบับ
         3. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนคำนำหน้า - ชื่อ - นามสกุล (ถ้ามี) จำนวน 3 ฉบับ
         4. สำเนาปริญญาบัตรหรือสำเนาใบรับรองคุณวุฒิที่แสดงว่าจบการศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 3 ฉบับ
         5. สำเนาใบรายงานผลการศึกษาระดับปริญญาตรี (Transcript) จำนวน 4 ฉบับ
         6. รูปถ่ายแบบสุภาพ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 4 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)

การติดต่อสอบถามรายละเอียด
         ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
         บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี อาคารเรียนรวม ชั้น 6 อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
         โทรศัพท์ 0-3931-9111 ต่อ 1138
         โทรศัพท์และโทรสาร 0-3947-1061