ค่าเล่าเรียน

หลักสูตร ค่าเล่าเรียน (บาท) คุณสมบัติผู้สมัคร
คณะครุศาสตร์
หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต ค.บ. 5 ปี (ต้องวัดแววความเป็นครู)
สาขาวิชาพลศึกษา 7,000 สำเร็จการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า (เกรด 2.00)
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 7,000 สำเร็จการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า (เกรด 2.00)
สาขาวิชาสังคมศึกษา 7,000 สำเร็จการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า (เกรด 2.00)
สาขาวิชาภาษาไทย 7,000 สำเร็จการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า (เกรด 2.00)
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 7,000 สำเร็จการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า (เกรด 2.00)
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 7,000 สำเร็จการศึกษา ม.6 แผนวิทย์ หรือแผนศิลป์ - คำนวณ (เกรด 2.00)
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 8,000 สำเร็จการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า (เกรด 2.00)
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 8,000 สำเร็จการศึกษา ม.6 แผนวิทย์ - คณิต (เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00)
 - แขนงวิชาฟิสิกส์
 - แขนงวิชาชีววิทยา
 - แขนงวิชาเคมี
 - แขนงวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 8,000 สำเร็จการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า
สาขาวิชาฟิสิกส์ 8,000 สำเร็จการศึกษา ม.6 แผนวิทย์ - คณิต (เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00)
สาขาวิชาเคมี 8,000 สำเร็จการศึกษา ม.6 เน้นการเรียนวิทยาศาสตร์ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศ
สาขาวิชาชีววิทยา 8,000 สำเร็จการศึกษา ม.6 ในแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ผ่านการคัดเลือกตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 8,000 สำเร็จการศึกษา ม.6 แผนวิทย์ - คณิต (เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00)
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 8,000 สำเร็จการศึกษา ม.6 แผนวิทย์ หรือ แผนศิลป์ - คำนวณ หรือ ปวช. ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
สาขาวิชาสถิติประยุกต์ 7,000 สำเร็จการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่าแผนวิทย์-คณิต หรือ ศิลป์ - คำนวณ (เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ. 4 ปี)
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 8,000 สำเร็จการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า
สาขาวิชาภาษาไทย 7,000 สำเร็จการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า
สาขาวิชาดนตรี(ไทย), ดนตรี(สากล) 8,000 สำเร็จการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า
สาขาวิชาพัฒนาชุมชน 7,000 สำเร็จการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า
สาขาวิชาภาษาจีน 8,000 สำเร็จการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ. 4 ปี)
สาขาวิชาศิลปกรรม 8,000 สำเร็จการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัรฑิต (รป.บ. 4 ปี)
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 7,000 สำเร็จการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ. 4 ปี)
สาขาวิชารัฐศาสตร์ 7,000 สำเร็จการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า (เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00 มีการสอบสัมภาษณ์)
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร์
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ. 4 ปี)
สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกศ์ 9,500 สำเร็จการศึกษา ม.6/ปวช.ช่างทุกสาขา ช่างทุกสาขา (เกรดไม่น้อยกว่า 2.20)
สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร 9,500 สำเร็จการศึกษา ม.6 แผนวิทย์ - คณิต /ปวช. /ปวส.ช่างทุกสาขา (เกรดไม่น้อยกว่า 2.20)
สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 9,500 สำเร็จการศึกษา ม.6 แผนวิทย์ - คณิต /ปวช. /ปวส.ช่างทุกสาขา (เกรดไม่น้อยกว่า 2.20)
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 10,000 สำเร็จการศึกษา ม.6 แผนวิทย์ - คณิต /ปวช. /ปวส.ช่างทุกสาขา (เกรดไม่น้อยกว่า 2.20)
คณะวิทยาการจัดการ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ. 4 ปี)
สาขาวิชาการท่องเที่ยว 8,000 สำเร็จการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 7,000 สำเร็จการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ 4 ปี)
สาขาวิชาบริหารทรัพยากรมนุษย์ 7,000 สำเร็จการศึกษา ม.6 หรือ ปวช.
สาขาวิชาการตลาด 7,000 สำเร็จการศึกษา ม.6 หรือ ปวช.
สาขาวิชาการเงินการธนาคาร 7,000 สำเร็จการศึกษา ม.6 หรือ ปวช.
สาขาวิชาการจัดการ 7,000 สำเร็จการศึกษา ม.6 หรือ ปวช.
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 7,000 สำเร็จการศึกษา ม.6 หรือ ปวช.
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ. 4 ปี)
สาขาวิชการบัญชี 7,000 สำเร็จการศึกษา ม.6 หรือ ปวช.
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ. 4 ปี)
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 8,000 สำเร็จการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 8,000 สำเร็จการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า
สาขาวิชาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 8,000 สำเร็จการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า
สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 8,000 สำเร็จการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า
คณะนิติศาสตร์
หลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต (น.บ. 4 ปี)
สาขาวิชานิติศาสตร์ 10,000 สำเร็จการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า
คณะนิเทศศาสตร์
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ. 4 ปี)
สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน 8,000 สำเร็จการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า
 - กลุ่มวิชาวารสารสนเทศ
 - กลุ่มวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
 - กลุ่มวิชาการประชาสัมพันธ์
 - กลุ่มวิชาการโฆษณา
สาขาวิชาการสื่อสารบูรณาการ 8,000 สำเร็จการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า
 - กลุ่มวิชาการสื่อสารการท่องเที่ยว
 - กลุ่มวิชาการนิเทศศาสตร์ธุรกิจ
 - กลุ่มวิชาการสื่อสารการกีฬา
 - กลุ่มวิชาการสื่อสารการเมือง
 - กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน
 - กลุ่มวิชาสื่อมัลติมีเดีย
 - กลุ่มวิชาการบริหารการสื่อสาร
คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ. 4 ปี)
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 8,000 สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่า ม.ปลาย ในแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ศิลป์คำนวณ หรือคอมพิวเตอร์หรือ สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับ ปวช.ในแผนกคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจหรืออิเล็กทรอนิกส์
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 8,000 สำเร็จการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่าหรือเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. หรือ ปวส. สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาเทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 8,000 สำเร็จการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า ปวช. ปวส. เรียนกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลป์คำนวณ คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ หรือป็นผู้มีทักษะเด่นพิเศษทางด้านคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ 8,000 สำเร็จการศึกษา ม.6 หรือเที่ยบเท่ากลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ หรือกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ศิลป์ - คำนวณ
สำเร็จการศึกษา ปวส. หรือเที่ยบเท่า กลุ่มวิชาโยธา สำรวจวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
คณะอัญมณีศาสตร์และประยุกต์ศิลป์
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ. 4 ปี)
สาขาวิชาออแบบผลิตภัณฑ์ 8,000 สำเร็จการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ. 4 ปี)
สาขาวิชาอัญมณีศาสตร์ 8,000 สำเร็จการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า