รับสมัครงาน

  •     ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบเป็นลูกจ้างชั่วคราว งบเงินรายได้อื่นๆของโรงเรียนสาธิต ครั้งที่ ๒๐/๒๕๕๙ ตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยงระดับชั้นบริบาลหลักสูตรสองภาษา ประจำโรงเรียนสาธิต สังกัดคณะครุศาสตร์ จำนวน ๒ อัตรา
  •     ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบเป็นลูกจ้างชั่วคราว งบเงินรายได้ ครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๙ ตำแหน่ง นักวิชาการ สังกัดสำนักบริการวิชาการ จำนวน ๑ อัตรา
  •     ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบเป็นลูกจ้างชั่วคราว งบเงินรายได้ ครั้งที่ ๑๗/๒๕๕๙ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เขียนแบบ สังกัดกลุ่มงานอาคารสถานที่และบริการ จำนวน ๑ อัตรา
  •     ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย งบเงินรายได้ ครั้งที่ ๓๖/๒๕๕๙ ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน ๑ อัตรา
  •     ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย งบเงินรายได้ ครั้งที่ ๓๗/๒๕๕๙ ตำแหน่ง อาจารย์ ประจำสาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน ๒ อัตรา
  •     ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบเป็นลูกจ้างชั่วคราว งบเงินรายได้ ครั้งที่ ๑๖/๒๕๕๙ ตำแหน่ง นักวิชาการ สังกัดคณะอัญมณีศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ จำนวน ๑ อัตรา
  •     ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบเป็นลูกจ้างชั่วคราว งบเงินรายได้ ครั้งที่ ๑๙/๒๕๕๙ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ประจำงานยานพาหนะ สังกัดกลุ่มงานบริหารงานทั่วไป จำนวน ๑ อัตรา
  •     ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบเป็นลูกจ้างชั่วคราว งบเงินรายได้ ครั้งที่ ๑๘/๒๕๕๙ ตำแหน่ง วิศวกรโยธา สังกัดกลุ่มงานอาคารสถานที่และบริการ จำนวน ๑ อัตรา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

  •     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ประเภทวิชาการ)ครั้งที่ ๓๕/๒๕๕๙ ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดคณะนิติศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา

ประกาศผลสอบคัดเลือก