ข่าวประกวดราคา

 •     ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันสอบราคาซื้อครุภัณฑ์รถกระเช้าซ่อมไฟฟ้าชนิด 6 ล้อ
 •     ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียนอ้จฉริยะ Smart Class Room
 •     ประกาศราคากลางโครงการจ้างปรับปรุงอาคารเพาะเห็ด จำนวน 1 งาน โดยวิธีตกลงราคา
 •     สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการเทคโนโลยี แคด แคม
 •     สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดหุ่นยนต์จำลองการเคลื่อนที่ของมนุษย์ (Humanoid)
 •     ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ประตูป้องกันทรัพยากรสารสนเทศสูญหาย (ครั้งที่ 2)
 •     ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ จำนวน ๑ ระบบ โดยวิธีตกลงราคา
 •     ประกาศราคากลางโครงการจ้างบำรุงรักษาระบบสำรองไฟฟ้าห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Generator+UPS)(ระยะเวลา 1 ปี) โดยวิธีตกลงราคา
 •     ประกาศราคากลางโครงการจ้างบำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ VTLS โดยวิธีตกลงราคา
 •     ประกาศราคากลางโครงการจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยระบบเครือข่าย (Firewall)(ระยะเวลา 1 ปี) โดยวิธีตกลงราคา
 •     สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องบรรจุน้ำดื่มอัตโนมัติระบบโรตารี่
 •     ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีตกลงราคา
 •     ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อเครื่องบันทึกข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Flash Drive) โดยวิธีตกลงราคา
 •     สอบราคาซื้่อครุภัณฑ์เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,000 ANSI Lumens
 •     ประกาศราคากลางโครงการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมหอพักนักศึกษาหอ 2 และ 3 โดยวิธีตกลงราคา
 •     สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงาน จำนวน 3 รายการ (ครั้งที่ 2)
 •     ประกวดราคาจ้างอุปกรณ์ปรับปรุงเครือข่ายเพื่อรองรับระบบ IPv6 ระยะที่ 2 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิสก์ (e-bidding)
 •     ประกาศราคากลางโครงการจ้างปรับปรุงสนามกีฬากลางแจ้ง โดยวิธีตกลงราคา
 •     ประกาศราคากลางโครงการจ้างปรับปรุงพื้นลานอเนกประสงค์ (คสล.) โดยวิธีตกลงราคา
 •     ประกาศราคากลางโครงการจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำฝนอาคารอเนกประสงค์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยวิธีตกลงราคา
 •     ประกาศราคากลางโครงการจ้างก่อสร้างระบบสุขาภิบาลบริเวณคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยวิธีตกลงราคา
 •     ประกาศราคากลางโครงการจ้างก่อสร้างหลังคาลานจอดรถยนต์ (ไม่รวมฐานราก) โดยวิธีตกลงราคา
 •     ประกาศราคากลางโครงการจ้างปรับปรุงพื้นห้องประชุมอาคาร 35 โดยวิธีตกลงราคา
 •     สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียนอัจฉริยะ Smart Class Room
 •     สอบราคาซื้อครุภัณฑ์รถกระเช้าซ่อมไฟฟ้าชนิด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน
 •     ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาจ้างอุปกรณ์ปรับปรุงเครือข่ายเพื่อรองรับระบบ IPv6 ระยะที่ 2 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ 10 ตุลาคม 2559 วันที่สิ้นสุดประกาศ/รับฟังคำวิจารณ์ 13 ตุลาคม 2559
 •     สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ประตูป้องกันทรัพยากรสารสนเทศสูญหาย (ครั้งที่ 2)
 •     ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 3,500 ANSI Lumens โดยวิธีตกลงราคา
 •     ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีตกลงราคา
 •     ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควันกำจัดยุง จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีตกลงราคา
 •     ประกาศราคากลางโครงการจ้างปรับปรุงพื้นห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 5 ชั้น 6 ห้อง ร 163 และห้อง ร 164 โดยวิธีตกลงราคา
 •     ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 เครื่อง โดยวิธีตกลงราคา
 •     สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด
 •     สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โต๊ะทำงานและเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 50 ชุด
 •     สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ขนาด 3,000 ANSI Lumens จำนวน 20 เครื่อง
 •     ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกพิมพ์) จำนวน 50 รายการ โดยวิธีตกลงราคา
 •     ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษถ่ายเอกสาร) 80 แกรม A4 จำนวน 1,000 รีม โดยวิธีตกลงราคา