ที่อยู่ คณะ/สำนัก/สถาบัน

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
     41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
     โทรศัพท์ : 0 3931 9111-3 ต่อ 1005,0, 8592, 1003, 8590, 8571    แฟกซ์ : 0 3947 1069
      มือถือ : 086-4402826
     เว็บไซต์ : http://www.rbru.ac.th

คณะครุศาสตร์
     ที่ตั้ง : อาคารคณะครุศาสตร์ (อาคาร 1 )
     โทรศัพท์ : 0 3947 1071, 0 3931 9111-3 ต่อ 8101
      มือถือ : -      เว็บไซต์ : http://www.edu.rbru.ac.th

คณะเทคโนโลยีการเกษตร
     ที่ตั้ง : อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตร (อาคาร 22)
     โทรศัพท์ : 0 3947 1073, 0 3931 9111-3 ต่อ 2210
      มือถือ : 086-4815483
     เว็บไซต์ : http://www.agricul.rbru.ac.th

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
     ที่ตั้ง : อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ (อาคาร 9 )
     โทรศัพท์  : 0 3947 1060 หรือ 0 3931 9111-3 ต่อ 8771,8772
     มือถือ : 086-4403051
     Email : science@rbru.ac.th
     เว็บไซต์ : http://www.science.rbru.ac.th

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
     ที่ตั้ง : อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (อาคาร 3 )
     โทรศัพท์  :  0 03947 1079, 0 3931 9111-3 ต่อ 8311
      มือถือ : 086-4403109
     เว็บไซต์ : http://www.social.rbru.ac.th

คณะวิทยาการจัดการ
     ที่ตั้ง : อาคารคณะวิทยาการจัดการ
     โทร : 0 3931 9111-3 ต่อ 1330 โทรสาร : 0 3947 1080
     มือถือ : 086-4403163
     เว็บไซต์ : http://www.manage.rbru.ac.th

คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
     ที่ตั้ง : อาคารคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร 4)
     โทร : 0 3931 9111-3 ต่อ 8441-2   โทรสาร : 0 39 47 1058
     มือถือ : 086-4457337
     Email :  csit.rbru@gmail.com
     เว็บไซต์ : http://www.csit.rbru.ac.th

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร์
     ที่ตั้ง : อาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร์   (อาคาร 8)
     โทร : 0 3947 1062, 0 3931 9111-3 ต่อ 8801  โทรสาร : 0 3947 1062
      มือถือ : 086-4403058
     เว็บไซต์ : http://www.industry.rbru.ac.th

คณะนิติศาสตร์
     ที่ตั้ง : อาคารนิติศาสตร์ ชั้น 1 (อาคาร 10)
     โทร : 0 3947 1471, 0 3931 9111-3 ต่อ 1133  โทรสาร : 0 3947 1471
      มือถือ : 086-4403210
     เว็บไซต์ : http://www.law.rbru.ac.th

คณะอัญมณีศาสตร์และประยุกต์ศิลป์
     ที่ตั้ง :  อาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร์ (อาคาร 18)
     โทร : 0 3931 9111-3 ต่อ 8813
      มือถือ : 088-2781612
     เว็บไซต์ : http://www.gemandart.rbru.ac.th

คณะนิเทศศาสตร์
     ที่ตั้ง : อาคารบรรณราชนครินทร์
     โทร : 0 3947 1063, 0 3931 9111-3 ต่อ 1109   แฟกซ์ : 0 3947 1063
      มือถือ : 086-4457171
     เว็บไซต์ : http://www.com-arts.rbru.ac.th

สำนักงานอธิการบดี
     ที่ตั้ง : อาคารเฉลิมพระเกียรติ(อาคาร 100 ล้าน) (อาคาร 36) ชั้น 3
     โทร : 0 3947 1069, 0 3931 9111-3 ต่อ 3621
      มือถือ : 086-4400287
     เว็บไซต์ : http://www.atikarn.rbru.ac.th

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
     ที่ตั้ง :  อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคาร 35)
     โทร :  0 3947 1052,0 3931 9111-3 ต่อ 3514
      มือถือ : 086-4403216
     เว็บไซต์ : http://www.aritc.rbru.ac.th

สำนักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน
     ที่ตั้ง : อาคารสำนักศิลปวัฒนธรรม
     โทร : 0 3947 1064, 0 3931 9111-3 ต่อ 7000-1
      มือถือ : 086-4402867
     เว็บไซต์ : http://www.arts.rbru.ac.th

สถาบันวิจัยและพัฒนา
     ที่ตั้ง : อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 100 ล้าน) (อาคาร 36) ชั้น 5
     โทร : 0 3947 1056, 0 3931 9111-3 ต่อ 3505,3515 แฟกซ์ 0 3947 1056
      มือถือ : 086-4402639
     เว็บไซต์ : http://www.rbru.ac.th/org/research/

บัณฑิตวิทยาลัย
     ที่ตั้ง : อาคารเรียนรวม  ชั้น 6 (อาคาร 10)
     โทร : 0 3931 9111-3 ต่อ 1138  แฟกซ์ :  0 3947 1061 
      มือถือ : 086-8336601
     เว็บไซต์ : http://www.grad.rbru.ac.th

กองบริการการศึกษา
     ที่ตั้ง : อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคาร 100 ล้าน) (อาคาร 36)  ชั้น 1-2
     โทร : 0 3947 1070, 0 3931 9111-3 ต่อ 8404-5, 8416 แฟกซ์ : 0 3947 1070
      มือถือ : 089-8337541, 089-8337143, 086-4403201
     E-mail : reg@rbru.ac.th
     เว็บไซต์ : http://www.service.rbru.ac.th

กองพัฒนาศึกษา
     ที่ตั้ง : อาคารสำนักงานอธิการดี(หลังเก่า)  ชั้น 1
     โทร : 0 3933 5410, 0 3931 9111-3 ต่อ 8441-2 แฟกซ์ : 0 3933 5410
      มือถือ : 086-4402974
     E-mail : reg@rbru.ac.th
     เว็บไซต์ : http://www.studev.rbru.ac.th

ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพโรงแรมริมกรีน
     ที่ตั้ง : อาคารโรงแรมริมกรีน
     โทร : 0 3947 1050-1, 0 3931 9111-3 ต่อ 7110
     เว็บไซต์ : http://www.rimgreen.rbru.ac.th