หมายเลขอาคารและชื่ออาคาร

ชื่ออาคาร หมายเลข
อาคารคณะครุศาสตร์ อาคาร  1
อาคาร 2 เดิม อาคาร  2 
อาคารคณะมนุษยศาสตร์  อาคาร 3
อาคารคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร 4 เดิม)  อาคาร 4
อาคารสำนักงานอธิการบดี  อาคาร 5
อาคารคณะนิเทศศาสตร์(อาคารคณะวิทยาการจัดการหลังเก่า) อาคาร 6
อาคารคหกรรมศาสตร์ อาคาร 7
อาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาคาร 8
อาคารคณะวิทยาศาสตร์ อาคาร 9
อาคารเรียนรวม อาคาร 10
อาคารวิทยบริการ อาคาร 11
อาคารศิลปะเดิม  อาคาร 12
อาคารสารสนเทศทางธุรกิจภาคตะวันออก(คณะวิทยาการจัดการตึกใหม่) อาคาร 13
อาคารศิลปะใหม่ อาคาร 14
อาคารโรงเรียนสาธิต อาคาร 15
อาคารเรือนพยาบาล อาคาร 16
อาคารดนตรี อาคาร 17
อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาคาร 18
อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาคาร 19
อาคารองค์การนักศึกษา อาคาร 20
อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตร(หลังเก่า) อาคาร 21
อาคารเทคโนโลยีเกษตร(หลังใหม่) อาคาร 22
อาคารวิจัยเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ อาคาร 23
อาคารวิจัยสัตว์ปีก อาคาร 24
อาคารภูมิทัศน์ อาคาร 25
อาคารเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ อาคาร 26
อาคารสโมสรอาจารย์ อาคาร 27
อาคารโรงยิม อาคาร 28
อาคารหอประชุมใหญ่ อาคาร 29
อาคารหอประชุมสาธิต อาคาร 30
อาคารโรงผลิตน้ำดื่ม อาคาร 31
อาคารชุดที่พักอาจารย์(แฟลตอาจารย์) อาคาร 32
อาคารปฏิบัติการวิจัยพืช อาคาร 33
อาคารเกื้อการุณ อาคาร 34
อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อาคาร 35