เบอร์โทรศัพท์

เบอร์โทรศัพท์ 039-319111 ต่อหมายเลขภายใน ดังตารางข้างล่าง
ลำดับ อาคาร สถานที่ ห้อง โทรศัพท์ หมายเหตุ
1. คลับกอล์ฟ ร้านอาหาร ร้าน 7116
2. คลับกอล์ฟ หัวหน้างาน หัวหน้า 7115
3. ตำหนักแดง พระตำหนักแดง 7005
4. ตู้ยามรักศักดิ์ชมูล ยามประจำป้อมด้านถนนรักศักดิ์ชมูล ตู้ยาม 7717
5. ตู้ยามสุขุมวิท ยามประจำป้อมด้านถนนสุขุมวิท ตู้ยาม 2231
6. ตู้ยามหอพักหญิง ยามประจำป้อมหอหญิง ตู้ยาม 7310
7. สนามกอล์ฟ ผู้อำนวยการสำนักศิลปวัฒนธรรม สนง. 7000 ต่อสายนอกได้
8. สนามกอล์ฟ ศูนย์ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 7004
9. สนามกอล์ฟ สนามกอล์ฟ 7116 039-335493
10. สนามกอล์ฟ สำนักงานผู้อำนวยการสำนักศิลปวัฒนธรรมฯ สนง. 7001
11. สนามกอล์ฟ ห้องประชุมลีลาวดี 7003
12. สหกรณ์เครดิตยูเนียน สหกรณ์เครดิตยูเนียน สหกรณ์ 7201 039-471075
13. สำนักงานอธิการบดี (หลังเก่า) กองพัฒนานักศึกษา เบอร์ตรง : 039-335410 มือถือ : 081-9456315, 086-4402974
14. สำนักงานอธิการบดี (หลังเก่า) งานบริการและสวัสดิการ(กองพัฒนานักศึกษา) 8414
15. สำนักงานอธิการบดี (หลังเก่า) งานบริหารงานทั่วไป(กองพัฒนานักศึกษา) 8413
16. สำนักงานอธิการบดี (หลังเก่า) งานประชาสัมพันธ์ ห้องประชาสัมพันธ์ 1005,0,8592,1003,859 มือถือ: 086-4402826, แฟกซ์ : 039-471069
17. สำนักงานอธิการบดี (หลังเก่า) งานวินัยและพัฒนา(กองพัฒนานักศึกษา) 8410
18. สำนักงานอธิการบดี (หลังเก่า) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 8411
19. สำนักงานอธิการบดี (หลังเก่า) หน่วยงานงานกิจกรรมนักศึกษา 8412
20. สำนักงานอธิการบดี (หลังเก่า) ห้องประชุมบ้านแก้ว ชั้นบน 8570
1   2   3   4   5   6   7   8   ... [ ถัดไป ] [ ท้ายสุด ]
ทั้งหมด : 233 ระเบียน / 12 หน้า