ค้นหาข่าว [ปัจจุบัน/ย้อนหลัง]

สำหรับผู้ดูแลระบบข่าวประชาสัมพันธ์

Username : Password :

รางวัลแห่งความสำเร็จ

 • ร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน ที่ได้รับทุนไปศึกษาต่อยังสถาบันชั้นนำของสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปีการศึกษา 2559
  [ วันที่ลงข่าว : 16 กรกฎาคม 2559 ]
 • ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา สาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์ ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันประกวดโครงงาน
  [ วันที่ลงข่าว : 26 พฤษภาคม 2559 ]
 • ขอแสดงความยินดีกับ รศ.สุนี ศักดาเดช ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2558
  [ วันที่ลงข่าว : 8 เมษายน 2559 ]
 • ขอแสดงความยินดี นักศึกษาปฏิบัติสหกิจศึกษา การประกวดแข่งขันโครงงานสหกิจศึกษาระดับภาคตะวันออก ในวันงานสหกิจศึกษาภาคตะวันออกครั้งที่ 6
  [ วันที่ลงข่าว : 23 มีนาคม 2559 ]
 • ร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาเอกภาษาจีน
ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 และรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับอุดมศึกษา การพากย์เสียงภาพยนตร์ภาษาจีน
  [ วันที่ลงข่าว : 24 กุมภาพันธ์ 2559 ]
 • นักศึกษาภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับรางวัลเหรียญทองแดงและรางวัลชมเชย จากการประกวดปรุงอาหารจากเป็ดชิงแชมป์ประเทศไทย 2016
  [ วันที่ลงข่าว : 31 มกราคม 2559 ]
 • นายณัฐพล แสวงธรรม นักศึกษาาสาขาวิชาภูมิสารสนเทศ ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันการนำเสนอผลงานวิชาการแบบปากเปล่า(Oral Presentation) เรื่อง การศึกษาวิทยาการอำพรางข้อมูลกับการจำแนกข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน
  [ วันที่ลงข่าว : 29 ธันวาคม 2558 ]
 • อาจารย์วิระ ศรีมาลา อาจารย์ประจำสาขาวิชาภูมิสารสนเทศ ได้รับรางวัล นักวิจัยดีเด่น จากสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจำปี 2558
  [ วันที่ลงข่าว : 29 ธันวาคม 2558 ]
 • อาจารย์ ดร.เดชาวุฒิ วานิชสรรพ์ ได้รับรางวัลดีเด่น เพชรรำไพ สาขาการวิจัย/ประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2558
  [ วันที่ลงข่าว : 29 ธันวาคม 2558 ]
 • ผลการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ "เพชรรำไพ" ประจำปี 2558
  [ วันที่ลงข่าว : 29 ธันวาคม 2558 ]
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ขอแสดงความยินดีกับแด่ รศ. ดร. พิชนี โพธารามิก ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเป็นวิศวจุฬาดีเด่น ครั้งที่ 14 (พ.ศ.2558)
  [ วันที่ลงข่าว : 23 พฤศจิกายน 2558 ]
 • คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับรางวัล 6 รางวัล ในงานประชุมวิชาการระดับปริญญาตรี ด้านคอมพิวเตอร์ The ASEAN Undergraduate Conference in Computing
  [ วันที่ลงข่าว : 24 กรกฎาคม 2558 ]
 • ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับรางวัลชมเชยระดับอุดมศึกษา โครงการเยาวชน นักเขียนสารคดีท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม รุ่น 3
  [ วันที่ลงข่าว : 6 ตุลาคม 2557 ]
 • คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีร่วมแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ธงชัย ศรีเบญจโชติ พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการเป็นคนแรกของมหาวิทยาลัยที่ทำผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ
  [ วันที่ลงข่าว : 21 กันยายน 2557 ]
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีขอแสดงความยินดีแด่ รศ.ดร.พิชนี โพธารามิก ได้รับรางวัลสตรีไทยดีเด่น ปี ๒๕๕๗
  [ วันที่ลงข่าว : 27 กรกฎาคม 2557 ]
 • ขอแสดงความยินดีกับ รศ.พอพันธ์ สุทธิวัฒนะ ผศ.สมบูรณ์ ไพบูลย์ รศ.ดร.ทรงศักดิ์ มิ่มกระโทก เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประถมาภรณ์มงกุฎไทย
  [ วันที่ลงข่าว : 26 พฤษภาคม 2557 ]
1   2   [ ถัดไป ] [ ท้ายสุด ]
ทั้งหมด : 24 เรื่อง / 2 หน้า