แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ สำหรับผู้บริหาร

แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ สำหรับสายวิชาการ(ผู้สอน)

แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ มีหลักเกณฑ์ที่ใช้ประกอบการประเมินฯ (สายสนับสนุน)

แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประเภทลูกจ้างประจำ

แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประเภทพนักงานราชการ