ปฏิทินการเรียนการสอน

 •     กำหนดการเกี่ยวกับการเรียนการสอนนักศึกษาภาคพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 (แก้ไขฉบับที่ 1)
 •     กำหนดการเกี่ยวกับการเรียนการสอนนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 (แก้ไขฉบับที่ 1)
 •     กำหนดการเกี่ยวกับการเรียนการสอนนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559
 •     กำหนดการเกี่ยวกับการเรียนการสอนนักศึกษาภาคพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559

  • บัญชีรายชื่อผู้สำเร็จ/ไม่สำเร็จการศึกษา

  •     บัญชีรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา และไม่สำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษา 1/2557 อนุมัติ 16/1/2558
  •     บัญชีรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2557 วันที่ 21 พฤศจิกายน 2557
  •     รายชื่อผู้ขอสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2557 ภาคพิเศษ
  •     บัญชีรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาและเสนอให้ปริญญา ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2556