...

...

...

แนวทางการทำงานและการเรียนการสอนออนไลน์

ตามที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศให้เชื้อโรค COVID-19 เป็นโรคติดต่ออันตราย และสถานการณ์การแพร่ระบาดที่เกิดขึ้น ส่งผลกระทบต่อ นิสิต อาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยบางส่วนจำเป็นต้องปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ จากที่บ้านหรือภายนอกมหาวิทยาลัย ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัย เป็นไปได้อย่างราบรื่นและต่อเนื่อง ทางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ได้รวบรวมเครื่องมือสำหรับทำงาน หรือการเรียนการสอนจากที่บ้าน

เอกสาร : แนวทางและรายละเอียดการ Work from Home และ Learn from Home


[ อาจารย์และนักศึกษา ]

1. กระบวนการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
Google Classroom
- คู่มือการใช้งาน Google Classroom
- เว็บไซต์ classroom.google.com

Google Form [ทำแบบทดสอบออนไลน์]
- คู่มือการใช้งาน Google Form
- แนะนำ ขั้นตอนการใช้งาน Google Form
- วีดิโอแนะนำการใช้งาน
RBRU Google Email
- สมัครใช้งานอีเมลมหาวิทยาลัย ลงทะเบียน
- เข้าใช้งาน RBRU Mail เข้าใช้งาน

ใช้ Line สร้างห้องเรียนออนไลน์
- แนะนำ การใช้ Line สร้างห้องเรียนออนไลน์
[ เจ้าหน้าที่และบุคลากร ]

1. เครื่องมือทำงานจากระยะไกล เพื่อเชื่อมต่อเครือข่ายรำไพพรรณี
RBRU VPN
เครือข่ายส่วนตัวเสมือนอยู่ภายในมหาวิทยาลัยรำไพพรรณี [ สนับสนุนการทำงาน BackOffice ของระบบ MIS , REG , Edoc ]

- คู่มือการใช้งาน VPN
- เว็บไซต์ https://vpn.rbru.ac.th/libvpn
e-Doc (Web Application)
- เว็บไซต์ http://doc.rbru.ac.th
2. เครื่องมือติดต่อสื่อสาร ประชุม หรือสอนแบบถ่ายทอดสด
Line,Facebook
Google Hangouts Meet
- คู่มือการใช้งาน Google Hangouts Meet
Google Meet
- [VDO] แนะนำการใช้งาน Google Meet


มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม.5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 0 แฟกซ์ : 039-471069