ขอน้อมถวายพระพร

ขอพระองค์ทรงมีพระพลามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง
หายจากอาการประชวรโดยเร็ววัน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า อธิการบดี คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างและนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

รายชื่อผู้ลงนามถวายพระพร
จำนวนทั้งหมด ๒๘๑ คน
ลำดับ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1. นาย กิตติศักดิ์ วรรณรัตน์ - นักศึกษา คณะ นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัย ราชภัฎรำไพพรรณี
2. นาย เฉลิมศักดิ์ สืบสา
3. นางสาวภัทราภรณ์ ก้องกังวาฬ
4. นางพรทิพย์ โคตะ นายทะเบียน มรภ.รำไพพรรณี
5. นายนัทธพงศ์ จงนุช นักศึกษา
6. ผศ.ดร.กัลยรัตน์ เจียมโฆสิต คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
7. สุณิสา เพ็ชรดี นักศึกษา
8. จาฏุพัจน์ รอดหมวน นักศึกษา
9. กันติทัต การเจริญ อาจารย์สาขาภาษาไทย
10. อภิรดี บุญคำ อาจารย์
11. ดวงรัตน์ โสจันทร์ พนักงานบริษัท
12. กันติทัต การเจริญ อาจารย์สาขาภาษาไทย
13. ณรงค์ฤทธิ์ สุขสวัสดิ์ อาจารย์
14. รศ.ดร.อภิวรรณ ศิรินันทนา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา คณะนิเทศศาสตร์
15. ศศิร์กร อิศรางกูร ณ อยุธยา งานสภามหาวิทยาลัย
16. ภิรมณ์วดี กิตติกูลกิจ
17. วยากร อุดมโภชน์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
18. จิรพงษ์ พุทธเสน กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี
19. นาง อำไพ จิตรปราณี ประชาชน
20. พันจ่าเอก บุญล้อม จิตรปราณี ประชาชน
21. ปภาดา โกปิยนันท์ นักศึกษา
22. นาย กีรติ พูนสมบัติ นักศึกษา
23. สุพัตรา แท่นศิลา นักศึกษา
24. นางสาวกาญจนา ราชสุวรรณ นักวิทยาศาสตร์/มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
25. นางสาวลัดดา คีรีเขตร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
26. นายปพณ ปุณญะรักษิต นักวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
27. นายแสงสุรีย์ ทองปลิว ผู้จัดโครงการพัฒนาชุมชนแบบพึ่งตนเอง จันทบุรีและตราด
28. ธนพิสิฐ จรัสแสงจิระโชติ อาจารย์
29. พรพิมล สงกระสันต์ อาจารย์
30. ภัควรินทร์ ภัทรศิริสมบูรณ์ อาจารย์
31. นายสมประสงค์ ธรรมสนิท พนักงานช่างระดับ 6 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเกาะช้าง
32. นางสาวอรอนง เหล่าวานิช ผู้ช่วยผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแหลมฉบัง
33. นางสาวมนัสวี เพ็ชร์คำ นักศึกษาคณะครุศาสตร์
34. สิรินพร ดวงคำ
35. นางสาวกาญจนา สมพื้น อาจารย์คณะนิเทศศาสตร์
36. นางสาว สิริรัตน์ มานะสิริ นักศึกษา
37. สกุลรัตน์ วิจอตรจรรยา พนักงานราชการ อบต.
38. ดวงกมล กิจควร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
39. นางปุณณภา พิมพ์กลาง ผนักงาน
40. วัชระ คณะทรง
41. วัชระ คณะทรง
42. นางสาวนิตยา ทองหนูนุ้ย อาจารย์
43. นางสาวพัชรี กลิ่นรักษา นักศึกษา
44. <script>alert("error");</script> <script>alert("error");</script>
45. <script>alert("error");</script> <script>alert("error");</script>
46. ศักดิ์ดา อ่างวัฒนกิจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์/คณะวิทยาการจัดการ
47. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิสุทธิ์ การบุญ พนักงานมหาวิทยาลัย
48. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัญญา วงศ์ต่าย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
49. ฐิรนาถ ขุนพิมล ครูโรงเรียนบ้านคลองตาคง
50. วริศนันท์ ลี้ศิริวัฒนกุล อาจารย์
51. จีรนันท์ พูลสวัสดิ์ อาจารย์ สังกัดคณะครุศาสตร์
52. นภดล แสงแข ผู้ช่วยศาสตราจารย์/ คณะวิทยาการจัดการ
53. สุพัตรา รักษาพรต หัวหน้าศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
54. อาจารย์ชัชวาลย์ มากสินธ์ รองผู้อำนวยการสำนักศิลปวัฒนธรรมฯ
55. อ.ดร.นิสากร ิิยินดีจันทร์ คณะนิเทศศาสตร์
56. นภาพร จิตตศรัทธา อาจารย์
57. สุมาลี โกเมส
58. นางพิมพ์พิมล ปิ่นแก้ว ผู้ปกครอง
59. นายชาญชลักษณ์ เยี่ยมมิตร ผู้ช่วยคณบดีคณะครุศาสตร์
60. นายพงศกร เยี่ยมรัมย์ ที่ปรึกษาชมรมนักศึกษาพยาบาลรำไพพรรณี สร้างสรรค์สังคมไทยปลอดบุหรี่
61. นางสาวชมจันทร์ ลีลาภรณ์ คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
62. นางพิมพ์พิมล ปิ่นแก้ว ผู้ปกครอง
63. นายกันหา ควรหา ผู้ปกครอง
64. ฤดีวรรณ ยิ่งยง อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
65. นางสาวณัฐรดา แฮคำ อาจารย์/คณะพยาบาลศาสตร์
66. นางสาวพรทิพย์ อร่ามฉาย
67. ศิวาดล วิริยะ หัวหน้างานวินัยและพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา
68. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธงชัย ศรีเบญจโชติ คณะวิทยาการจัดการ
69. นายวิเชียร ศรีปัญญากุล
70. แอล เจริญพงศ์ เจ้าหน้าที่สารสนเทศและเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคโนโลยีระยองบริหารธุรกิจ
71. พรชิตา ใจสุทธิ นักศึกษา
72. นางสาวปัทมา ศรีสรรจันทร์ นักตรวจสอบภายใน
73. น.ส.ลลิตา ฐิตานนท์ เจ้าหน้าที่เขียนแบบ/กลุ่มงานอาคารสถานที่และบริการ
74. นางสาว ธัญวรัตม์ ทองปาน นักศึกษา
75. กฤติยาภรณ์ คุณสุข อาจารย์
76. นางสาวอริสรา คำมะฤทธิ์ นักศึกษา
77. ผศ.ดร.ดวงกมล กิจควร พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
78. ผศ.สุพร สังข์สุวรรณ อาจารย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
79. อรุณเกียรติ จันทร์ส่งแสง อาจารย์ ภาควิชาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์
80. นายอรรถกร คำฉัตร อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
81. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณมนรัก คำฉัตร รองคณบดีฝ่ายบริหาร วิชาการ และวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
82. นางสาวศุทธินี เมืองใย นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
83. พรชนิตว์ จันทร์ทอง นักศึกษา
84. ธีรวุฒิ สุทธิประภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์
85. ผศ.ดร.นันทพร มูลรังษี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
86. จ่าสิบเอกศิรพันธ์ ธนภาคย์กุลศิริ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กองการศึกษา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลท่าบอน
87. เข็มชาติ เชยชม พนักงานมหาวิทยาลัย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
88. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ บัวเย็น รองผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
89. รศ.สุรีย์พร พานิชอัตรา คณะวิทยาการจัดการ
90. นายธาดา ศรีพรหม พนังงานราชการ
91. กาญจนา ตรีรัตน์ รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
92. นางอาภรณ์ ใจกล้า บรรณารักษ์ชำนาญการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
93. กาญจนา เเป้นตระกูล
94. ณัฐวงษ์ ฤทธิ์ศิริ
95. เอกนรินทร์ สร้อยศรี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ม.ราชภัฏรำไพพรรณี
96. นางสาวจรรยา วัชชา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
97. ผศ.ดร.สุนิษา สุวรรณเจริญ ประธานหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
98. ธนดล อินบัว นักศึกษา
99. นายกำชัย ทบบัณฑิต ครูผู้สอน รร.สาธิต
100. นายกำชัย ทบบัณฑิต ครูผู้สอน รร.สาธิต
101. นางปนัดดา ทบบัณฑิต จนท.บริหารงานทั่วไป คณะครุศาสตร์
102. นางปนัดดา ทบบัณฑิต จนท.บริหารงานทั่วไป คณะครุศาสตร์
103. นายชาญชลักษณ์ เยี่ยมมิตร ผู้ช่วยคณบดีคณะครุศาสตร์
104. ภาสกร อินสำอางค์ เจ้าหน้าบริหารงานทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
105. เหมือนฝัน คงสมแสวง อาจารย์ คณะนิเทศศาสตร์
106. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นาวี เปลี่ยวจิตร์ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
107. นางสาวกาญจนา ตรีรัตน์ รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
108. อาจารย์ ดร.สมพงษ์ เส้งมณีย์ รักษาราชการผู้อำนวยการสำนักทรัพย์สินและรายได้
109. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุทธินันท์ โสตวิถี ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ
110. รองศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์มาศ สุขกสิ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
111. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ่าสิบโท ดร.ภูวดล บัวบางพลู ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
112. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วารินทร์ สุภาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน
113. รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณี เดียวอิศเรศ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
114. นายทรัพยสิทธิ์ เกิดในมงคล คณบดีคณะนิติศาสตร์
115. อาจารย์ ดร.ภูริพัฒน์ แก้วตาธนวัฒนา คณบดีคณะนิเทศศาสตร์
116. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปฏิคม ทองจริง คณบดีคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
117. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัญญา วงศ์ต่าย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
118. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เลิศชัย จิตร์อารี คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
119. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชลัดดา อุ่นสะอาด คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
120. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัลยรัตน์ เจียมโฆสิต คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
121. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูวงศ์ อุบาลี คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
122. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์ เพชรศรี คณบดีคณะครุศาสตร์
123. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาภาพร บุญมี ผู้ช่วยอธิการบดี
124. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรพันธุ์ วงษ์พา ผู้ช่วยอธิการบดี
125. รองศาสตราจารย์ ดร.นาคนิมิตร อรรคศรีวร ผู้ช่วยอธิการบดี
126. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นักรบ เถียรอ่ำ รองอธิการบดี ด้านกิจการสภามหาวิทยาลัย
127. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วยากร อุดมโภชน์ รองอธิการบดี ด้านวางแผนและพัฒนา
128. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียนันท์ สิทธิจินดาร์ รองอธิการบดี ด้านกิจการพิเศษ
129. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย กิจเกษาเจริญ รองอธิการบดี ด้านกิจการนักศึกษา
130. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สวัสดิ์ชัย ศรีพนมธนากร รองอธิการบดี ด้านวิชาการ
131. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สินาด โกศลานันท์ รองอธิการบดี ด้านบริหาร
132. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไวกูณฑ์ ทองอร่าม อธิการบดี
133. name sname position
134. เกศสุดา ขาวสร้อย พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
135. นางสาวอัญชลี จิตรปราณี องค์การนักศึกษา
136. นายเจนวิทย์ วารีบ่อ อาจารย์ คณะครุศาสตร์
137. จิรกานต์ วรรณประภา นักศึกษา
138. เอกลักษณ์ สุขทั้งโลก และครอบครัว นักวิชาการ/ศูนย์ไอที
139. นายฐณัชชา ประสมบุญ
140. สมพร เจริญศรีสุข เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
141. ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
142. อาจารย​์ ​ดร. สันดุสิทธิ์ บริวงษ์​ตระกูล รองผู้อำนวยการ​สำนักวิทย​บริการ​และ​เทคโนโลยี​สารสนเทศ
143. นางสาวบุปผา ภูมิพื้นผล ตำแหน่ง บรรณารักษ์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
144. ปรียาภรณ์ ศิริไสยาสน์ หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ
145. จิราพร ลิ้มประยูร ผู้ช่วยศาสตราจารย์
146. ชนิดาพร ปลื้มปรีดาพร อาจารย์
147. นางอินธิรา สังคีรี บรรณารักษ์/หอสมุดกลาง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
148. นางสาวชวนพิศ มังคละ อาจารย์
149. ผศ.รุจิเรข ปราชญากุล รักษาการณ์หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์
150. นายจิรพงษ์ พุทธเสน หัวหน้ากลุ่มงานกีฬา
151. ชนกสุดา คาทาศรี นักศึกษา
152. กัณทิมา พุทธศาสน์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
153. ว่าที่เรือตรีวัชรวิทย์ รัศมี คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
154. คณิสร ล้อมเมตตา ผู้ช่วยศาสตราจารย์/เทคโนโลยีการเกษตร
155. อังคณา วุฒิ นักวิชาการคอมพิวเตอร์
156. นางสาวรัชนี แก้วขาว เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
157. อังคณา วุฒิ นักวิชาการคอมพิวเตอร์
158. พรพรรณ ภักดี สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
159. เกษรินทร์ ต๊ะนา นักวิชาการคอมพิวเตอร์/สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
160. เกษรินทร์ ต๊ะนา นักวิชาการคอมพิวเตอร์/สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
161. รศ.ดร.สุรีย์มาศ สุขกสิ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
162. นางสาวสุภาพร คำไพ นักศึกษา
163. สุณัฏฐา ขวัญประเสริฐ นักศึกษา
164. สายธาร ชื่นชม ราษฎร
165. วรลักษณ์ ชูฤทธิ์ นิติกร กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี
166. ผศ.ดร. หิรัญ หิรัญรัตนพงศ์ หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
167. Dueantem Thongphueak อาจารย์
168. นางสาวอุมาพร พงษ์วัฒนธรรม เจ้าหน้าที่พัสดุ กลุ่มงานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
169. ฉัตรมงคล สีประสงค์ อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
170. ขวัญณภัทร คงคาวงศ์ นักศึกษา
171. นางสาวจุฑามาศ คำพรานลาน นักศ
172. ณัฐภล เขาชำห้าน และครอบครัว จนท.บริหารงานทั่วไป
173. น.ส.จิรวรรณ ภาระเปลื้อง นักศึกษา
174. จันจิรา ธรรมประเสริฐ นักเทคโนโลยีสารสนเทศ/หอสมุดกลาง/สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
175. ปริญญา ภารดีรุจิรา หัวหน้ากลุ่มงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
176. นางสาวอาริษา ศรีเจริญ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
177. นางสาวดวงพรญวรรณ ชาวเวียง นักศึกษา
178. นางสาวรุจิรา จันทร์เอน นักศึกษา
179. นางสาวรุจิรา จันทร์เอน นักศึกษา
180. นางสาวจูฬภัทรา ชัยเขว้า นักศึกษา
181. นางสาวสมิตา ทองโคตร นักศึกษา
182. นางสาวสมิตา ทองโคตร นักศึกษา
183. นางสาวอนัญญา คะเสนา นักศึกษา
184. นางสาวอนัญญา คะเสนา นักศึกษา
185. นางสาวสิริธร โมด่านจาก นักศึกษา
186. นางสาวสิริธร โมด่านจาก นักศึกษา
187. สุณัฏฐา ขวัญประเสริฐ นักศึกษา
188. นายเนติพงษ์ ทิพย์ประเวข ทิพย์ประเวช นักศึกษา
189. มณฑิรา เสริฐกระโทก นักศึกษา
190. นางสาวพรธิรา พรมรัตน์ นักศึกษา
191. ธัญชนก พลรัมย์ องค์การนักศึกษา
192. อชิตพล ใสตะภาพ ชมรมองค์การนักศึกษา
193. เพชรจุฬา แก้วประสิทธิ์ นักศึกษา
194. นายเนติพงษ์ ทิพย์ประเวข ทิพย์ประเวช นักศึกษา
195. นางสาว​ ณัฏฐธิดา ทองก้อน นักศึกษา
196. จิณณ์จุฑา ไข่แก้ว นักศึกษา
197. นางสาวธันยพร พรมดี นักศึกษา
198. พรชนิตว์ จันทร์ทอง นักศึกษา
199. นางสาวนวนิชย์ เดชผิว องค์การนักศึกษา
200. มานพ เพ็งแจ่ม นศ
201. นางสาวสุภาพร คำไพ นักศึกษา
202. นายชนธีร์ ทรัพย์บรรจง นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
203. ธนบรรณ ธุระอบ องค์การนักศึกษาภาคปกติ
204. นางสาวพลอยพิมล ปิ่นแก้ว นักศึกษา
205. เพ็ญนภา โสนะชัย นักศึกษา
206. รุ่งทิพย์ ลัดดาโชติ นักศึกษา
207. นางสาวอภิชญา แจ่มดวง องค์การนักศึกษา
208. ณภัทร เพิ่มพูล องค์การนักศึกษา
209. นางสาว​ วรัชยา วงศ์มาก นักศึกษา
210. รักชนก วังศรี นักศึกษา
211. รุ่งทิพย์ ลัดดาโชติ นักศึกษา
212. นารีรัตน์ อิ่มในบุญ นักศึกษา
213. อินทิรา ประกอบวัฒน์ นักศึกษา
214. วิภาวดี สุขพนัด นักศึกษา
215. นางสาวดวงพรญวรรณ ชาวเวียง นักศึกษา
216. กวินทิพย์ จำปี นักศึกษา
217. ภาวิดา เกทะโล นักศึกษา
218. น.ส.จิรวรรณ ภาระเปลื้อง นักศึกษา
219. รัตนา มั่งคั่ง นักศึกษา
220. รัตนา มั่งคั่ง นักศึกษา
221. นางสาว​ วรัชยา วงศ์มาก นักศึกษา
222. นางสาวปรียานุช พรประไพ นักศึกษา
223. เพ็ญนภา โสนะชัย นักศึกษา
224. อภิวัฒน์ แววเนรมิต นีกศึกษา
225. นางสาวจุฑามาศ คำพรานลาน นักศ
226. นางสาวพรธิรา พรมรัต นักศึกษา
227. อัยลดา มะณีมา นักศึกษา
228. นางสาวชลดา ตุ้ยดา นักศึกษา
229. กุลจิรา พลปิยะ นักศึกษา
230. ภัทรศยา มามีไชย นักศึกษา
231. น.ส.สุภัสสร ศรีบุญธรรม นักศึกษา
232. อภิชญา วงษ์ทองสาลี นักศึกษา
233. นารีรัตน์ อิ่มในบุญ นักศึกษา
234. ราชวัตร เกิดไธสง นักศึกษา
235. นารินทร์ ศรีลาชัย นักศึกษา
236. นางสาวอริสรา คำมะฤทธิ์ นักศึกษา
237. นางสาวศรินดา เงินขำ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
238. ศิร​ิ​ลักษณ์​ น้ำใส นักศึกษา
239. เพชรจุฬา แก้วประสิทธิ์ นักศึกษา
240. จุฑารัตน์ นุกูลกิจ นักศึกษา
241. นางสาวกรกร จันทร์พงศ์ นักศึกษา
242. อริศรา แค่งตั้งรัมย์ นักศึกษา
243. นางสาวเพชรากร พาครุฑ นักศึกษา
244. นางสาวอภิญญา ยศมูล นักศึกษา
245. นางสาวกรกร จันทร์พงศ์ นักศึกษา
246. อภิญญา จินดามณีกรกุล นักศึกษา
247. รัชดาภรณ์​ เชิดชู นักศึกษา
248. นันทิชา ศรีสุวรรณ นักศึกษา
249. กรกมล สุขวัตร นักศึกษา
250. วริศรา ตั้งรักษ์วัฒนากุล นักศึกษา
251. เนตรนภิศ ฤทธิ์อ้วน นักศึกษา
252. ธนวินท์ อารีเพื่อน นายกองค์การนักศึกษา ภาคปกติ/กองพัฒนานักศึกษา สนง.อธิการบดี
253. พิราวรรณ ทองคง นักศึกษา
254. ทนงศักดิ์ ศิลารักษ์ องค์การนักศึกษา
255. สุพัตรา จันทร์ลา นักศึกษา
256. ญาณิศา เจริญยศ นักศึกษา
257. นายจิณณวัตร เกิดไกล นักศึกษา
258. สรนันท์ สายดี ประธานสภานักศึกษา ภาคปกติ
259. พรชิตา ใจสุทธิ นักศึกษา
260. ลลิต วานิชศรี นักศึกษา
261. รมิตา พูลทวี นักศึกษา
262. รุจิรา สุวงศ์ นักศึกษา
263. ฐิติพร แจ้งจำรัส นักศึกษา
264. ขวัญณภัทร คงคาวงศ์ นักศึกษา
265. นางสาวกฤตภัค ธรรมเกษร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
266. นางสาวเสาวภา ชลธารกัมปนาท เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
267. นางสาวกฤตภัค ธรรมเกษร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
268. อัจฉรา บุญโกย คณะครุศาสตร์
269. อัจฉรา บุญโกย ลูกจ้างประจำ คณะครุศาสตร์
270. ชัยธวัฒน์ บุญหยง รองคณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
271. ปิยะพงศ์ กู้พงศ์พันธ์ อาจารย์
272. ผศ.ดร.พิกุล นุชนวลรัตน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
273. นายอาทร สกุลวรกิจ คณะวิทยาศาสตร์ฯ
274. ผศ.ปิยะพรรณ มีสุข คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
275. ผศ.วราลี ถนอมชาติ คณะครุศาสตร์
276. อ.บดินทร์ ปั้นบำรุงกิจ อาจารย์
277. นาย สินาด โกศลานันท์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
278. กาญจลักษณ์ พรรครัตน์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
279. สิริลักษณ์ เจริญสุข กองบริการการศึกษา
280. นางสาวกาญจนา สมพื้น อาจารย์
281. ลัดดา เชิดชมกลิ่น สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ