× กลับหน้าหลัก
× CLOSE

คณะ

หน่วยงาน

หน่วยงานอื่นๆ
Thai rbru Eng rbru

ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและภายนอกของโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ(ITA) ปีงบประมาณ 2563


วันที่ประกาศข่าว : 11 มิ.ย. 2563, 10:14 แหล่งที่มา : หน่วยงานตรวจสอบภายใน หน่วยงานที่ลงข่าว : กลุ่มงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ต้องเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระหว่างเดือนเมษายน - เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563 ซึ่งคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (คณะกรรมการ ป.ป.ช) ได้กำหนดเครื่องมือในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่

1. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT)
คลิ๊กเพื่อทำแบบสอบถาม>>https://itas.nacc.go.th/go/eit/pex27t
- ผู้ที่ตอบแบบสอบถาม คือ นักศึกษา ผุ้ทรงคุณวุฒิภายนอกของกรรมการชุดต่างๆ คู่ค้า ร้านค้า บริษัท


2. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment :IIT)
คลิ๊กเพื่อทำแบบสอบถาม>>https://itas.nacc.go.th/go/iit/pex27t
- ผู้ที่ตอบแบบสอบถาม คือ บุคลากรของมหาวิทยาลัยที่ปฏิบัติงานมากกว่า 1 ปี ขึ้นไป

ทั้งนี้ ให้ดำเนินการผ่านช่องทาง URL และ QR Code โดยกำหนดช่วงเวลาตอบแบบวัดการรับรู้ ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน - 31 กรกฏาคม 2563 
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Best Viewed In
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 0,10164-6 , แฟกซ์ : 039-471069, อีเมลล์ : saraban@rbru.ac.th
ติดต่อ | เบอร์โทรศัพท์ | แผนที่รำไพฯ | สายตรงอธิการ | ติดต่อ IT-Support | กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
(รับเรื่องร้องเรียน ติดต่อนิติกรเพื่อดำเนินการ โทร. 039-319111 ต่อ 10117-8)
ipv6 rambhai