× CLOSE

คณะ

หน่วยงาน

หน่วยงานอื่นๆ

หน่วยงานอื่นๆ
× กลับหน้าหลัก
Thai rbru Eng rbru

โครงการ Meet the Dean และประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อม สำหรับการพัฒนาศักยภาพคณาจารย์ ในการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2564


วันที่ประกาศข่าว : 2 มิ.ย. 2564, 10:37 แหล่งที่มา : คณะพยาบาลศาสตร์ หน่วยงานที่ลงข่าว : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
โครงการ Meet the Dean 
และประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อม
สำหรับการพัฒนาศักยภาพคณาจารย์
ในการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2564
ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 - 2 มิถุนายน 2564 ณ  ชั้น 1 ห้องปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์
โดย รศ.ดร.วรรณี เดียวอิศเรศ  คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และเป็นวิทยากรโครงการดังกล่าว
วัตถุประสงค์โครงการเพื่อให้คณาจารย์ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีได้เพิ่มพูนความรู้ความสามารถ มีการกำหนดเป้าหมายชีวิตของตนเอง มีทักษะครอบคลุมประเด็นการจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา เทคนิคการสอน การสร้างและผลิตสื่อการเรียนการสอนแบบออนไซด์และออนไลน์ การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาวิชาการของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ทั้งนี้ การจัดโครงการดำเนินการตามมาตรการป้องกันโควิด อย่างเคร่งครัด
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Best Viewed In
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 0,10164-6 , แฟกซ์ : 039-471069
ติดต่อ | เบอร์โทรศัพท์ | แผนที่รำไพฯ | สายตรงอธิการ | ติดต่อ IT-Support | งานประชาสัมพันธ์
(รับเรื่องร้องเรียน ติดต่อนิติกรเพื่อดำเนินการ โทร. 039-319111 ต่อ 10117-8)
ipv6 rambhai