× CLOSE

คณะ

หน่วยงาน

หน่วยงานอื่นๆ

หน่วยงานอื่นๆ
× กลับหน้าหลัก
Thai rbru Eng rbru

ขยายเวลา .. !! กิจกรรมประกวด Clip VDO "เรียงร้อยตำนานวังสวนบ้านแก้ว"


วันที่ประกาศข่าว : 1 ก.ค. 2564, 10:34 แหล่งที่มา : สำนักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน หน่วยงานที่ลงข่าว : กลุ่มงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ขยายเวลา .. !! กิจกรรมประกวด Clip VDO 
"เรียงร้อยตำนานวังสวนบ้านแก้ว"

1. ระเบียบการประกวด

1.1 ประเภทของการประกวด

          นักศึกษาเลือกหัวข้อเนื้อหาในหัวข้อ 1.3 เพื่อจัดทำเป็น Clip VDO โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ

          1) คลิปเล่าเรื่อง : เรียงร้อยเรื่องราวในประเด็น เชิงประวัติศาสตร์ ความประทับใจ สถานที่ท่องเที่ยว

2) คลิปการสอน : เรียงร้อยเรื่องราวในเชิงบูรณาการ สอดคล้องกับการเรียนรู้ในหลักสูตรการศึกษาขั้น พื้นฐาน โดยระบุรูปแบบการจัดการเรียนรู้ให้ชัดเจน

          1.2 คุณสมบัติผู้สมัคร

          เป็นนักศึกษาปัจจุบันของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ทุกสาขาวิชา ทุกชั้นปี      

           1.3 หัวข้อเรื่อง

          นักศึกษาหนึ่งทีม สามารถเลือกได้เพียงหัวเดียวเท่านั้น

          1) พระราชประวัติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี

2)  ประวัติ/เรื่องราว พระตำหนักในวังสวนบ้านแก้ว ได้แก่ พระตำหนักใหญ่ พระตำหนักดอนแค                  พระตำหนักน้อย

          1.4 ประกวดเป็นทีม ๆ ละ ไม่เกิน 2 คน โดยแต่ละทีมจะส่งคลิปได้เพียง 1 เรื่อง เท่านั้น

          1.6 เป็นผลงานที่ไม่เคยได้รับรางวัล

          1.7 ขยายเวลารับผลงานถึงวันที่ 10 กรกฎาคม 2564

2. การสมัคร

          2.1 รับสมัครในระบบออนไลน์เท่านั้น โดยกรอกใบสมัคร ให้ครบถ้วนตามคำชี้แจง ทุกหัว

2.2 ต้องแนบ Link ของ Clip VDO ที่จัดทำ โดยเป็น Link ที่มีการแชร์บน YouTube โดย ความยาวของ Clip VDO แบ่งตามประเภท คือ

          1) คลิปเล่าเรื่อง ความยาว 30 นาที

          2) คลิปการสอน ความยาว 50 นาที (1 คาบเรียน)

3. รางวัลและเกียรติบัตร

การประกาศผล จะประกาศผ่านเว็บไซต์ของสำนักศิลปและพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี โดยจะขึ้นประกาศใน วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ รางวัล ประเภท คลิปเล่าเรื่อง

รางวัลชนะเลิศ 5,000 บาท

รองชนะเลิศอันดับ 1  4,000 บาท

รองชนะเลิศอันดับ 2  3,000 บาท

รางวัลขวัญใจมหาชน 2,000 บาท

          รางวัล ประเภท คลิปการสอน

รางวัลชนะเลิศ 5,000 บาท

รองชนะเลิศอันดับ 1  4,000 บาท

รองชนะเลิศอันดับ 2  3,000 บาท

รางวัลขวัญใจมหาชน 2,000 บาท

 

…หมายเหตุ... รางวัลขวัญใจมหาชน ตัดสินจากจำนวนผู้เข้าชมมากที่สุด (ยอด view) ที่เผยแพร่ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์

การรับเงินรางวัล

     ผู้ได้รับรางวัล ต้องมารับเงินยังสำนักศิลปและพัฒนาชุมชน ในเวลาราชการ ด้วยตนเองตามรายชื่อที่ประกาศ ทั้งนี้  1 ทีม เซ็นชื่อรับเพียง 1 ท่าน พร้อมสำเนาบัตรประชาชนของผู้เซ็นรับเงิน

     การรับเกียรติบัตร เจ้าหน้าที่จะเป็นผู้ติดต่อประสานงาน

**หมายเหตุ ติดต่อสอบถามได้ที่ นายปิยวัฒน์  เวชการี โทรศัพท์ 08-2495-1450
Click Expand view
Best Viewed In
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 0,10164-6 , แฟกซ์ : 039-471069, อีเมลล์ : saraban@rbru.ac.th
ติดต่อ | เบอร์โทรศัพท์ | แผนที่รำไพฯ | สายตรงอธิการ | ติดต่อ IT-Support | งานประชาสัมพันธ์
(รับเรื่องร้องเรียน ติดต่อนิติกรเพื่อดำเนินการ โทร. 039-319111 ต่อ 10117-8)
ipv6 rambhai