× CLOSE

คณะ

หน่วยงาน

หน่วยงานอื่นๆ

หน่วยงานอื่นๆ
× กลับหน้าหลัก
Thai rbru Eng rbru

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีเดินหน้าสร้างนักพัฒนาท้องถิ่น


วันที่ประกาศข่าว : 14 ก.ค. 2564, 15:02 แหล่งที่มา : สำนักบริการวิชาการ หน่วยงานที่ลงข่าว : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีเดินหน้าสร้างนักพัฒนาท้องถิ่น

วันจันทร์ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 9.00 น. ผศ.ไวกูณฑ์ ทองอร่าม  รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากรกระบวนการ (Facilitator)" รุ่นที่ 1 โดยมีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาศักยภาพบุคลากรของมหาวิทยาลัยสู่การเป็นวิทยากรกระบวนการมืออาชีพ พัฒนาทักษะที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงาน สร้างวิทยากรกระบวนการที่มีความสามารถในการจัดกระบวนการ ควบคุมกระบวนการดำเนินงานตั้งแต่ต้นจนจบได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะสร้างนักปฏิบัติการลงชุมชนตามยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัย เพื่อร่วมแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นต่อไปในอนาคต โดยได้รับเกียรติจาก ดร.นงรัตน์ อิสโร ผู้ทรงคุณวุฒิด้านยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

โดยกำหนดจัดกิจกรรมในวันที่ 12 – 13 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุมแก้ววิทยาการ ชั้น 7 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จัดโดย สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 

#สำนักบริการวิชาการ #มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี #UNISERVRBRU #วิทยากรกระบวนการ
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Best Viewed In
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 0,10164-6 , แฟกซ์ : 039-471069, อีเมลล์ : saraban@rbru.ac.th
ติดต่อ | เบอร์โทรศัพท์ | แผนที่รำไพฯ | สายตรงอธิการ | ติดต่อ IT-Support | งานประชาสัมพันธ์
(รับเรื่องร้องเรียน ติดต่อนิติกรเพื่อดำเนินการ โทร. 039-319111 ต่อ 10117-8)
ipv6 rambhai