× CLOSE

คณะ

หน่วยงาน

หน่วยงานอื่นๆ

หน่วยงานอื่นๆ
× กลับหน้าหลัก
Thai rbru Eng rbru

รายชื่อนักศึกษา ภาคปกติ "ผู้สำเร็จการศึกษา" ภาคการศึกษาฤดูร้อน อนุมัติ วันที่ 27 กรกฎาคม 2564


วันที่ประกาศข่าว : 23 ก.ย. 2564, 09:42 แหล่งที่มา : กองบริการการศึกษา หน่วยงานที่ลงข่าว : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

แจ้งให้นักศึกษาทราบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษา

  ภาคปกติ  ภาคการศึกษาฤดูร้อน

อนุมัติ วันที่ 27 กรกฎาคม 2564

1. ผู้สำเร็จการศึกษาจะได้รับเอกสาร จำนวน 2 ฉบับ คือ

        1.1 ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)

        เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 มหาวิทยาลัย    ราชภัฏรำไพพรรณี ได้จัดทำระบบการจัดส่งใบรายงานผลการศึกษาทางไปรษณีย์ ให้กับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 โดยนักศึกษาสามารถเข้าไปดำเนินการกรอกข้อมูลที่อยู่ในการจัดส่งใบรายงานผลการศึกษาได้ตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป (เฉพาะนักศึกษาที่ยื่นคำร้องขอใบรายงานผลการศึกษาไว้แล้ว) โดยสามารถเข้าไปได้ที่  http://www.g-regis.rbru.ac.th/transcript/

หมายเหตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีจะจัดส่งใบรายงานผลการศึกษาทางไปรษณีย์เท่านั้น เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

        สำหรับนักศึกษาที่ยังไม่ได้ยื่นคำร้องขอ สามารถยื่นคำร้องขอได้ที่กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล พร้อมแนบรูปถ่ายชุดครุย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

        1.2 ใบรับรองคุณวุฒิ

        นักศึกษาเริ่มลงทะเบียนบัณฑิตได้ตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน 2564 เป็นต้นไป   ที่เว็บไซต์   http://www.g-regis.rbru.ac.th/

        โดยกรอกข้อมูลที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ให้ถูกต้อง

*จะเริ่มจัดส่งภายใน 3 วันทำการ นับจากวันที่นักศึกษาลงทะเบียนบัณฑิต

2. วันเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล

กองบริการการศึกษา

039-319111 ต่อ 10183-4

เอกสารไฟล์แนบ

1. 2021-07-27-77443.pdf ( ชนิดไฟล์ PDF)
Best Viewed In
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 0,10164-6 , แฟกซ์ : 039-471069, อีเมลล์ : saraban@rbru.ac.th
ติดต่อ | เบอร์โทรศัพท์ | แผนที่รำไพฯ | สายตรงอธิการ | ติดต่อ IT-Support | งานประชาสัมพันธ์
(รับเรื่องร้องเรียน ติดต่อนิติกรเพื่อดำเนินการ โทร. 039-319111 ต่อ 10117-8)
ipv6 rambhai