× กลับหน้าหลัก
× CLOSE

คณะ

หน่วยงาน

หน่วยงานอื่นๆ
Thai rbru Eng rbru

รายละเอียดการสมัครเรียนคณะพยาบาลศาสตร์ รอบที่ 6 ปีการศึกษา 2566


วันที่ประกาศข่าว : 25 ก.พ. 2566, 11:11 แหล่งที่มา : กองบริการการศึกษา หน่วยงานที่ลงข่าว : กองบริการการศึกษา

คุณสมบัติการรับสมัคร

1. อายุไม่ต่ำกว่า 16 ปี และไม่เกิน 35 ปี ทั้งเพศหญิงและเพศชาย

2. ถ้าเป็นผู้สมัครเพศชาย ต้องไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร และต้องไม่เป็นผู้ถูกคัดเลือกเข้ารับราชการทหารในเดือนพฤษภาคม

ของปีการศึกษาที่สมัคร

3. มีส่วนสูง ไม่ต่ำกว่า 150 เซนติเมตร และน้ำหนักสัมพันธ์กับส่วนสูง ไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติวิชาชีพ (น้ำหนักเกินเกณฑ์ปกติไม่มาก)

4. มีความประพฤติดี ไม่เคยมีชื่อเสียงเสียหาย ไม่เคยต้องโทษคดีอาญา

5. กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือ สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 

6. มีผลการเรียนรวม (GPAX 5 หรือ 6 ภาคการศึกษา) ไม่ต่ำกว่า 2.50 

7. เกรดในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษา ต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 2.50

8. ผ่านการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 18 หน่วยกิต และผ่านการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 10 หน่วยกิต

9. มีผลการตรวจร่างกายตามใบตรวจสุขภาพของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ว่าไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาในคณะพยาบาลศาสตร์ (โดยตรวจที่โรงพยาบาลประจำจังหวัด หรือ โรงพยาบาลเอกชน เท่านั้น)

10. ผ่านการคัดกรองปัญหาสุขภาพจิตเบื้องต้นจากเว็บไซต์ https://med2.msu.ac.th/mhealth/  

11. ใช้สัดส่วนคะแนน ดังนี้

- GPAX 5 หรือ 6 ภาคการศึกษา = 10%

- เกรดในกลุ่มสาระการเรียนรู้ = 30%

(คณิตศาสตร์ 10% วิทยาศาสตร์ 10% ภาษาต่างประเทศ 10 %)

- คะแนน TGAT ทั้ง 3 ส่วน = 40% 

- สอบสัมภาษณ์ = 20%

โดยผู้สมัครต้องผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำของคะแนนรวมที่ 60% จึงมีสิทธิได้รับการพิจารณาเข้ารับการศึกษา


หลักฐานการสมัคร

 1. ใบสมัครตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

2. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ขนาดเอ 4 จำนวน 1 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง ในกรณีที่เปลี่ยนชื่อ - สกุล ต้องแนบสำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล ขนาดเอ 4 จำนวน 1 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

4. สำเนาทะเบียนบ้าน ขนาดเอ 4 จำนวน 1 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

5. สำเนาใบแสดงผลการเรียน (5 หรือ 6 ภาคการศึกษา) ขนาดเอ 4 ที่อ่านได้อย่างชัดเจน จำนวน 1 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

6. หนังสือรับรองผลการสอบแยกรายวิชา TGAT จากระบบ https://student.mytcas.com 

7. ใบรายงานการตรวจร่างกายผู้สมัครเข้าศึกษาเข้าศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ปีการศึกษา 2566 

ที่รับรองผลการตรวจไม่เกิน 1 เดือน นับจากวันที่สมัคร และแนบผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการและผลการตรวจพิเศษตามที่ระบุในเอกสาร (โดยตรวจที่โรงพยาบาลประจำจังหวัด หรือ โรงพยาบาลเอกชน เท่านั้น)

8. ภาพจับหน้าจอ (Screenshot หรือ Capture) การคัดกรองปัญหาสุขภาพจิตเบื้องต้นจากเว็บไซต์ https://med2.msu.ac.th/mhealth/ ตัวอย่างภาพ Screenshot หรือ Capture

9. หลักฐานการชำระเงินค่าสมัครสอบ

10. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) เนื้อหาจำนวน 10 หน้า (ไม่รวมปกหน้า-หลัง และคำนำ)

หมายเหตุ คณะพยาบาลศาสตร์ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับสมัครเฉพาะผู้สมัครที่ส่งหลักฐานการสมัครถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ ภายในระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น

- กรณีสมัครออนไลน์ 
สมัครที่ https://admission.rbru.ac.th/
ยื่นหลักฐานการสมัครที่ https://forms.gle/vNEiL6N4JKtrQEon6
หรือ QR code

กรณีสมัครด้วยตนเอง
ส่งใบสมัครที่ : กองบริการการศึกษา ชั้น 1 อาคาร 36 
และยื่นหลักฐานการสมัครที่ : สำนักงานคณบดี ห้อง 214 ชั้น 1 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี โดยนำหลักฐานการสมัครทั้งหมดใส่ซองเอกสาร ปิดผนึกให้เรียบร้อย พร้อมระบุที่หน้าซองเอกสารว่า “หลักฐานการสมัครเรียน รอบ 2 ของคณะพยาบาลศาสตร์ ของนาย/นางสาว…….” ในวันและเวลาราชการ

***หมายเหตุ ทั้ง 2 ช่องทางเปิดรับเอกสารการสมัครถึงวันที่ 15 มีนาคม 2566 เวลา 16.00 น. เท่านั้น
Best Viewed In
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 0,10164-6 , แฟกซ์ : 039-471069, อีเมลล์ : saraban@rbru.ac.th
ติดต่อ | เบอร์โทรศัพท์ | แผนที่รำไพฯ | สายตรงอธิการ | ติดต่อ IT-Support | กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
(รับเรื่องร้องเรียน ติดต่อนิติกรเพื่อดำเนินการ โทร. 039-319111 ต่อ 10117-8)
ipv6 rambhai