× กลับหน้าหลัก
× CLOSE

คณะ

หน่วยงาน

หน่วยงานอื่นๆ
Thai rbru Eng rbru

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตามโครงการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ทำความสะอาด ๔ อัตรา และเจ้าหน้าที่สนาม ๒ อัตรา สังกัดงานอาคารสถานที่และบริการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี


วันที่ประกาศข่าว : 26 พ.ค. 2566, 10:17 แหล่งที่มา : สำนักงานอธิการบดี หน่วยงานที่ลงข่าว : สำนักงานอธิการบดี

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวตามโครงการ จำนวน ๖ อัตรา มีรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่ง และคุณวุฒิดังนี้

         ๑. ตำแหน่งที่ดำเนินการรับสมัคร

                        - เจ้าหน้าที่ทำความสะอาด จำนวน ๔ อัตรา

                        - เจ้าหน้าที่สนาม จำนวน ๒ อัตรา    

                    ๒. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครสอบ

                         ๒.๑ ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๗ แห่ง        พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗

                          ๒.๒ สำหรับพระภิกษุหรือสามเณรทางราชการไม่รับสมัครสอบ และไม่อาจให้เข้า คัดเลือก   เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหารที่ นร ๘๙/๒๕๐๑    ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๑ และตามความในข้อ ๕ ของคำสั่งมหาเถระสมาคม ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๓๕ 

                            ๒.๓ ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  ดังนี้

                              ๒.๓.๑ สำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ ๔ ขึ้นไป

                              ๒.๓.๒ มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นได้

                              ๒.๓.๓ มีความประพฤติดี ซื่อสัตย์ สุจริต ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่

                             ๒.๓.๔ สามารถปฏิบัติงานวันเสาร์-อาทิตย์ วันนักขัตฤกษ์ และปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

                             ๒.๓.๕ สุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคต้องห้ามหรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน

                    ๓. การสมัครสอบ การจำหน่ายใบสมัครสอบ สถานที่รับสมัคร

                           ๓.๑ ผู้สมัครสอบสามารถเขียนใบสมัครด้วยลายมือของตนเอง พร้อมทั้งยื่นสมัครสอบ ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ – วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๖ (เว้นวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

                             - ภาคเช้า เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ นาฬิกา

                             - ภาคบ่าย เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ นาฬิกา

                       ๓.๒ สถานที่รับสมัคร มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ๔๑ หมู่ที่ ๕ ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ๒๒๐๐๐ งานอาคารสถานที่และบริการ ชั้น ๓ อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร ๓๖) 

รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

เอกสารไฟล์แนบ

1. atikarn20230526101026E8gfxa647023229839chA00.pdf ( ชนิดไฟล์ PDF)
Best Viewed In
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 0,10164-6 , แฟกซ์ : 039-471069, อีเมลล์ : saraban@rbru.ac.th
ติดต่อ | เบอร์โทรศัพท์ | แผนที่รำไพฯ | สายตรงอธิการ | ติดต่อ IT-Support | กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
(รับเรื่องร้องเรียน ติดต่อนิติกรเพื่อดำเนินการ โทร. 039-319111 ต่อ 10117-8)
ipv6 rambhai