× กลับหน้าหลัก
× CLOSE

คณะ

หน่วยงาน

หน่วยงานอื่นๆ
Thai rbru Eng rbru

รายชื่อนักศึกษา ภาคปกติผู้สำเร็จการศึกษา (กรณีพิเศษ) อนุมัติให้สำเร็จการศึกษาย้อนหลัง ในวันที่ 25 เมษายน 2565 ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (ผ่านการประชุมสภาวิชาการ วันที่ 24 ตุลาคม 2566)


วันที่ประกาศข่าว : 24 ต.ค. 2566, 15:49 แหล่งที่มา : กองบริการการศึกษา หน่วยงานที่ลงข่าว : กองบริการการศึกษา

แจ้งให้นักศึกษาทราบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษา

  ภาคปกติ อนุมัติให้สำเร็จการศึกษาย้อนหลัง ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564

อนุมัติ วันที่ 25 เมษายน 2565

(ผ่านการประชุมสภาวิชาการ วันที่ 24 ตุลาคม 2566)

ผู้สำเร็จการศึกษาจะได้รับเอกสาร จำนวน 3 ฉบับ คือ

          1. ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) สามารถเลือกรับได้ 2 วิธี

                    1.1. รับได้ที่ห้องทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

                   ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป              

1.2. รับในรูปแบบ Digital Transcript (ไฟล์ PDF) โดยเข้าไปยื่นขอได้ที่ https://e-transcript.rbru.ac.th/ (ไม่ต้องใช้รูปถ่ายและมีค่าใช้จ่ายฉบับละ 50 บาท)

ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป

          หมายเหตุ ข้อ 1.1. เฉพาะนักศึกษาที่ยื่นคำร้องขอใบรายงานผลการศึกษาไว้แล้ว สำหรับนักศึกษาที่ยังไม่ได้ยื่นคำร้องขอ สามารถยื่นคำร้องขอได้ที่ห้องทะเบียนและประมวลผล พร้อมแนบรูปถ่ายชุดครุย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

          2. ใบรับรองคุณวุฒิ นักศึกษาต้องลงทะเบียนบัณฑิตโดยติดต่อที่ห้องการเงินของมหาวิทยาลัย และนำใบเสร็จมาติดต่อขอรับใบรับรองคุณวุฒิที่ห้องทะเบียนและประมวลผล (รอรับได้เลย)

ตั้งแต่วันที่ 15  ธันวาคม 2566 เป็นต้นไป

(สำหรับระดับบัณฑิตศึกษาจะต้องนำส่งเล่มวิทยานิพนธ์แล้วเท่านั้น จึงจะนำชื่อเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย)

          3. ใบปริญญาบัตร จะแจ้งวันเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ให้ทราบทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยในภายหลัง

 

 

 

งานทะเบียนและประมวลผล

กองบริการการศึกษา

039-319111 ต่อ 10183-4

เอกสารไฟล์แนบ

1. service20231024034945IsA4d465378529c32caWX00.pdf ( ชนิดไฟล์ PDF)
Best Viewed In
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 0,10164-6 , แฟกซ์ : 039-471069, อีเมลล์ : saraban@rbru.ac.th
ติดต่อ | เบอร์โทรศัพท์ | แผนที่รำไพฯ | สายตรงอธิการ | ติดต่อ IT-Support | หน่วยประชาสัมพันธ์
(รับเรื่องร้องเรียน ติดต่อนิติกรเพื่อดำเนินการ โทร. 039-319111 ต่อ 10117-8)
ipv6 rambhai