× CLOSE

คณะ

หน่วยงาน

หน่วยงานอื่นๆ

หน่วยงานอื่นๆ
× กลับหน้าหลัก
Thai rbru Eng rbru

ภาพกิจกรรม

สำนักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน มหิวทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จัดพิธีบวงสรวงพระบรมชินยานุเสาวรีย์สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 7 พร้อมเดินหน้าปรับปรุงวังสวนบ้านแก้วให้มีความสวยงาม สมพระเกียรติ และเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดจันทบุรีและภาคตะวันออก

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี โดยสำนักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน จัดพิธีบวงสรวงพระบรมชินยานุเสาวรีย์สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 7 ในโอกาสที่มหาวิทยาลัยจะดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมพระตำหนักและอาคารในพื้นที่วังสวนบ้านแก้ว โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ไวกูณฑ์ ทองอร่าม รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้การปรับปรุงซ่อมแซมดังกล่าว เป็นการดำเนินงานตามโครงการอนุรักษ์และพัฒนาวังสวนบ้านแก้ว ในสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 7 เพื่อให้พระตำหนักและอาคารต่าง ๆ รวมทั้งภูมิทัศน์โดยรอบภายในวังสวนบ้านแก้ว ให้มีสภาพที่สมบูรณ์ สวยงาม และสมพระเกียรติ เพื่อเปิดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดจันทบุรี และภาคตะวันออกต่อไป
By : Office of Arts and Culture, Community Development Date/Time : 2021-06-08 10:40:35
Best Viewed In
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 0,10164-6 , แฟกซ์ : 039-471069
ติดต่อ | เบอร์โทรศัพท์ | แผนที่รำไพฯ | สายตรงอธิการ | ติดต่อ IT-Support | งานประชาสัมพันธ์
(รับเรื่องร้องเรียน ติดต่อนิติกรเพื่อดำเนินการ โทร. 039-319111 ต่อ 10117-8)
ipv6 rambhai