× CLOSE

คณะ

หน่วยงาน

หน่วยงานอื่นๆ
× กลับหน้าหลัก
Thai rbru Eng rbru

ภาพกิจกรรม

มรภ.รำไพพรรณี ยกระดับผู้ประกอบการ STREET FOOD มุ่งสู่ความเป็นมืออาชีพ รับสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงทางสังคม

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี โดยภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการผลิตและจำหน่ายอาหาร STREET FOOD สำหรับผู้ประกอบการร้านอาหารในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ภายใต้โครงการพัฒนาผู้ประกอบการ STREET FOOD สู่ความเป็นมืออาชีพ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ทรงศักดิ์ มิ่มกระโทก รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และรักษาราชการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดโครงการ ณ อาคารภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับโครงการพัฒนาผู้ประกอบการ STREET FOOD สู่ความเป็นมืออาชีพ เป็นโครงการที่มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการช่วยยกระดับคุณภาพของผู้ประกอบการร้านอาหาร STREET FOOD ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ทั้งในด้านการคิดค้นสูตรอาหาร การคัดสรรวัตถุดิบ การปรุงอาหาร การตกแต่งอาหาร และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพอาหาร เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถนำความรู้ไปพัฒนาต่อยอดธุรกิจให้ดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์โควิด -19 ซึ่งจำเป็นจะต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถดำเนินธุรกิจไปได้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ในการดำเนินงานดังกล่าว มหาวิทยาลัยมีความมุ่งหวังที่จะส่งเสริมการพัฒนาอาหารพื้นบ้านภาคตะวันออก ให้เป็นอาหารที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลเพิ่มมากขึ้น โดยเน้นการนำวัตถุดิบที่มีอยู่ในท้องถิ่นผสานกับภูมิปัญญาชุมชน เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่อาหารพื้นบ้านต่อไป
By : Section of Public Relations Date/Time : 2021-11-17 14:02:05
Best Viewed In
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 0,10164-6 , แฟกซ์ : 039-471069, อีเมลล์ : saraban@rbru.ac.th
ติดต่อ | เบอร์โทรศัพท์ | แผนที่รำไพฯ | สายตรงอธิการ | ติดต่อ IT-Support | งานประชาสัมพันธ์
(รับเรื่องร้องเรียน ติดต่อนิติกรเพื่อดำเนินการ โทร. 039-319111 ต่อ 10117-8)
ipv6 rambhai