× กลับหน้าหลัก
× CLOSE

คณะ

หน่วยงาน

หน่วยงานอื่นๆ
Thai rbru Eng rbru

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

ลำดับ เรื่อง พ.ศ.
1 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีที่ 0055/2566 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการสอบประเมินความรู้และทักษะด้านดิจิทัลสำหรับนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2565 2566
2 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ที่ 0034/2566 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2566
3 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ที่ 1779/2565 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (s-bidding) 2565
4 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ที่ 1936/2565 เรื่อง แต่งตั้งวิทยาการบรรยายโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำ (ร่าง) แผนพัฒนา Smart Local University มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) 2565
5 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ที่ 1775/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์สำหรับสถาบันการศึกษา (Microsoft Open Value Subscription for Education) (OVS-ES) จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2565
6 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ที่ 1798/2565 เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ Smart Local University 2565
7 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ที่ 088/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัลแก่นักศึกษา หลักสูตร การพัฒนาทักษะด้านคอมพิวเตอร์เพื่อเทียบเคียงการสอบวัดสมรรถนะทางด้านคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2565
8 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีที่ 1872/2565 เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ (เพิ่มเติม) 2565
9 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีที่ 1920/2565 เรื่อง ให้ผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากรไปราชการ 2565
10 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีที่ 1835/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 16 2565
11 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีที่ 1839/2565 เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ซื้อครุภัณฑ์ซอฟต์แวร์ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารพร้อมซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ระบบฐานข้อมูล จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2565
12 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีที่ 1855/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่งานพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกรและตราศักดิเดชน์ ประจำปีการศึกษา 2565 2565
13 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีที่ 1856/2565 เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานประจำปีการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) 2565
14 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีที่ 1467/2565 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการสอบประเมินความรู้และทักษะด้านดิจิทัลสำหรับนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2565 2565
15 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีที่ 1480/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48 รอบคัดเลือก เขตภาคกลาง 2565
16 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีที่ 1439/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2565
17 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีที่ 1392/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2565
18 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีที่ 1322/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 2565
19 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีที่ 1324/2565 เรื่องคำสั่งแต่งตั้งวิทยากรโครงการขับเคลื่อนเศรษบกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) กิจกรรม การส่งเสริมการตลาดบนสื่อออนไลน์ 2565
20 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีที่ 1204/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่งานพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2560-2562 2565
21 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีที่ 1128/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 2565
22 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีที่ 1311/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2565
23 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีที่ 1040/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการทรัพยากรโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยรำไพพรรณี (อพ.สธ. มร.รพ.) 2565
24 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีที่ 1021/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการวิพากษ์แผนพัฒนาเศรษฐกิจภาคเอกชน 3 สถาบัน 5 ปี พ.ศ.2566-2570 ระดับจังหวัดจันทบุรี 2565
25 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีที่ 1035/2565 เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 2565
26 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีที่ 0957/2565 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T FOR BCG) มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 2565
27 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ที่ 0833/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงาน ก.พ. ประจำปี 2565 ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 2565
28 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ที่ 0858/2565 เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของมหาวิทยาลัย (PDPA) ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 2565
29 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ที่ 0818/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของสำนัก ก.พ. ประจำปี 2565 ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 2565
30 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ที่ 0678/2565 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการการดำเนินงานการศึกษาข้อมูลความต้องการของภาคเอกชนในพื้นที่ในการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจภาคเอกชนระดับภูมิภาค พ.ศ.2566-2570 ระดับกลุ่มจังหวัดจันทบุรี 2565
31 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ที่ 0701/2565 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว งบเงินรายได้ สังกัดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2565 2565
32 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ที่ 0671/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ Smart Local University 2565
33 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ที่ 0647/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการเตรียมความพร้อมการถอดบทเรียนในพื้นที่ดำเนินงานโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ (U2T) ต่อกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2564 2565
34 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ที่ 0571/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ 7 2565
35 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ที่ 0529/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ Smart Local University 2565
36 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ที่ 0403/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการต้นแบบระบบการอบรมกลุ่มหลักสูตรทักษะดิจิทัลพื้นฐานที่จำเป็นและทักษะขั้นสูงเฉพาะทางเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรดิจิทัลทางการศึกษาในบริบทประเทศไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 2565
37 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ที่ 0280/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานครบรอบ 50 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 2565
38 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ที่ 0307/2565 เรื่องมอบอำนาจให้รองอธิการและผู้ช่วยอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี 2565
39 คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ที่ 0301/2565 เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษาอธิการบดี 2565
40 คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ที่ 12/2565 เรื่อง แต่งตั้งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 2565
41 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ที่ 0289/2565 เรื่อง เปลี่ยนแปลงคำสั่งแต่งตั้งผู้ช่วยปฏิบัติงานอธิการบดี และคำสั่งมองอำนาจให้ผู้ปฏิบัติงานอธิการบดี ปฏิบัติหน้าที่ในมหาวิทยาลัย 2565
42 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีที่ 0276/2565 เรื่อง แต่งตั้งวิทยากรบรรยายโครงการส่งเสริมสมรรถนและทักษะด้านดิจิทัลแก่นักศึกษาหลักสูตรอบรมออนไลน์ การพัฒนาทักษะด้านคอมพิวเตอร์เพื่อเทียบเคียงการสอบวัดสมรรถนะทางด้านคอมพิวเตอร์ รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 2565
43 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีที่ 0274/2565 เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรภายในสำนักงานอธิการบดี 2565
44 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีที่ 0269/2565 เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยปฏิบัติงานอธิการบดี 2565
45 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ที่ 0270/2565 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ช่วยปฏิบัติงานอธิการบดี ปฏิบัติหน้าที่ในมหาวิทยาลัย 2565
46 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ที่ 006/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัลแก่นักศึกษาหลักสูตร การพัฒนาทักษะด้านคอมพิวเตอร์เพื่อเทียบเคียงการสอบวัดสมรรถนะทางด้านคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2564 2565
47 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ที่ 0228/2565 เรื่องแต่งตั้งรองผู้อำนวยการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2565
48 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ที่ 0016/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเตรียมความพร้อมในการนำเสนอรายงานผลการดำเนินต่อ พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ในการตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ปี 2565 2565
49 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ที่ 005/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีการเกษตร 2564
50 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ที่ 0010/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีการเกษตร 2564
51 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ที่ 1482/2564 เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษให้กับบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ 2565 2564
52 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ที่ 1394/2564 เรื่อง ให้ผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรไปราชการ 2564
53 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ที่ 1414/2564 เรื่องแต่งตั้งผู้อำนวยการทั่วไปสนามสอบ เจ้าหน้าที่กองกลางประจำสนามสอบ เจ้าหน้าที่รับ - ส่งข้อสอบและกระดาษคำตอบ เจ้าที่ตำรวจ และเจ้าหน้าที่ปฐมพยาบาลเบื้องต้น เพื่อดำเนินสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 ศูนย์สอบภาคกลาง เขต 2/1 จังหวัดจันทบุรี ประจำสนามสอบ 2564
54 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ที่ 1401/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 15 เนื่องใจวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ครบ 117 ปี วิจัย นวัตกรรม เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นวิถีใหม่ สู่การพัฒนาที่ยั่งย้น 2564
55 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ที่ 1344/2564 เรื่อง ให้ผู้บริหาร บุคลากร และผู้รับผิดชอบโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลบูรณาการ (U2T) ไปราชการ 2564
56 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ที่ 0728/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 2564
57 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ที่ 1303/2564 เรื่อง แต่งตั้งรองผู้อำนวยการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2564
58 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ที่ 1281/2564 เรื่อง แต่งตั้งรองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2564
59 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ที่ 1243/2564 เรื่อง แต่งตั้งรักษาราชการแทนคณบดี และผู้อำนวยการสำนัก 2564
60 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ที่ ๐๖๔๐/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดอบรมหลักสูตรเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 2564
61 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ที่ ๐๖๗๑/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งนายกสโมสรพนักงานเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 2564
62 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ที่ ๐๖๒๗/๒๕๖๔ เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดอันดับมหาวิทยาลัย (Webometrics) 2564
63 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ที่ 0602/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมเชิงรุก U2T รำไพพรรณี สู้ภัย COVID (U2T - COVID WEEK) มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 2564
64 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีที่ 0584/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพัฒนากลุ่มข้อมูลมหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี (Rajabhat Dataset) 2564
65 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีที่ 0547/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ Smart Local University 2564
66 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ที่ 0439/2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดี 2564
67 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ที่ 0441/2564 เรื่อง มอบอำนาจให้รองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี 2564
68 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ที่ 0439/2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดี 2564
69 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ที่ 0228/2564 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ช่วยปฏิบัติงานอธิการบดี ปฏิบัติหน้าที่ในมหาวิทยาลัย 2564
70 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ที่ 0227/2564 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ช่วยอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี 2564
71 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ที่ 0225/2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยปฏิบัติงานอธิการบดี 2564
72 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ที่ 0188/2564 เรื่อง แต่งตั้งวิทยากรบรรยายโครงการส่งเสริมสมรรถะและทักษะด้านดิจิทัลแก่นักศึกษา หลักสูตรอบรมออนไลน์ การพัฒนาทักษะด้านคอมพิวเตอร์เพื่อเทียบเคียงการสอบวัดสมรรถนะทางด้านคอมพิวเตอร์ รุ่นที่ 3-รุ่นที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2563 2564
73 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ที่ 0194/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการสอบประเมินความรู้และทักษะด้านดิจิทัลสำหรับนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2564 2564
74 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ที่ 0030/2564 เรื่อง มอบอำนาจให้คณบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี (เพิ่มเติม) ด้านการรับสมัครนักศึกษาและการดำเนินการสอบคัดเลือกนักศึกษา 2564
75 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ที่ 1927/2563 เรื่อง ให้ลูกจ้างชั่วคราวเปลี่ยนสถานะเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย งบเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2563 2563
76 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ที่ 1870/2563 เรื่อง แต่งตั้งพี่เลี้ยงดูแลลูกจ้างชั่วคราวของ นายกฤต พัฒนพานิช 2563
77 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ที่ 1871/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานในระหว่างทดลองปฏิบัติงานของ นายกฤต พัฒนพานิช 2563
78 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ที่ 1869/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1 2563
79 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ที่ 1824/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 14 เนื่องในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ครบ 116 ปี วิจัยนวัตกรรม สร้งสรรค์ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมอย่างยั่งยัน 2563
80 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีที่ 1662/2563 เรื่อง แต่งต้้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการสัมมนาวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2563 2563
81 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีที่ 1450/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานการแข่งขันกอล์ฟการกุศลเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี 116 ปี 2563
82 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ที่ 1450/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานการแข่งขันกอล์ฟการกุศลเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี 116 ปี 2563
83 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ที่ 1350/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว งบรายได้ สังกัดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2563 2563
84 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่องคำสั่งแต่งคณะกรรมการรับรายงานตัวนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประเภทโควตา รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 2563
85 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง โอนย้ายลูกจ้างชั่วคราวตามโครงการเป็นลูกจ้างชั่วคราวไปสังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ 2563
86 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ที่ 1179/2562 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ช่วยอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี 2562
87 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ที่ 1178/2562 เรื่อง มอบอำนาจให้รองอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี 2562
88 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ที่ 1541/2561 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการ Smart University 2561
89 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงาน วันสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ครบ 116 ปี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ 7
Best Viewed In
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 0,10164-6 , แฟกซ์ : 039-471069, อีเมลล์ : saraban@rbru.ac.th
ติดต่อ | เบอร์โทรศัพท์ | แผนที่รำไพฯ | สายตรงอธิการ | ติดต่อ IT-Support | กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
(รับเรื่องร้องเรียน ติดต่อนิติกรเพื่อดำเนินการ โทร. 039-319111 ต่อ 10117-8)
ipv6 rambhai