× กลับหน้าหลัก
× CLOSE

คณะ

หน่วยงาน

หน่วยงานอื่นๆ
Thai rbru Eng rbru

เกี่ยวกับรำไพฯ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

ลำดับ เรื่อง พ.ศ.
1 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภักรำไพพรรณี เรื่อง ชื่อสระว่ายน้ำมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 2566
2 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนสถานภาพ พนักงานราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ เงินรายได้ เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 2566
3 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง ผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ 2566
4 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้วยตนเองโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป สำหรับบุคลากรที่รับเข้าใหม่ พ.ศ. 2566 2566
5 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง การผ่อนผันเข้ารับราชการทหาร ประจำปีการศึกษา 2566 2566
6 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง การขอรับงบประมาณสนับสนุนการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 2566
7 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง ผลการหยั่งเสียงเลือกตั้งผู้อำนวยการสำนักทรัพย์สินและรายได้ 2566
8 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง ผลเลือกตั้งผู้แทนข้าราชการในมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ผู้แทนข้าราชการในมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน และ พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการบริหารงานบุคคล(ก.บ.ม.) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 2566
9 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่องหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคลากรดีเด่น เพื่อรับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ "เพชรรำไพ" ประจำปี 2566 2566
10 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนเลือกผู้แทนคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (เพิ่มเติม) 2566
11 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนเลือกผู้อำนวยการสำนักทรัพย์สินและรายได้ พ.ศ. 2566 (เพิ่มเติม) 2566
12 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่องบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาผู้อำนวยการสำนักทรัพย์สินและรายได้ 2566
13 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง รายชื่อและหมายเลขผู้สมัคร เลือกตั้งเป็นผู้แทนเพื่อดำรงตำแหน่งการในคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ก.บ.ม.) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 2566
14 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 2566
15 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณภาระงานและสมรรถนะสำหรับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ พ.ศ.2566 2566
16 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง รับสมัครผู้ขอรับการสนับสนุนการศึกษาหรือฝึกอบรมด้วยทุนมหาวิทยาลัย (กรณีบุคลากรของมหาวิทยาลัย) ประจำปีการศึกษา 2566 (ครั้งที่ 1) มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 2566
17 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง กำหนดการเกี่ยวกับการเรียนการสอนนักศึกษาภาคปกติภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (ฉบับที่ 2) 2566
18 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง การจัดการเรียนการสอนนักศึกษาภาคพิเศษ ในวันที่ 29-30 กรกฎาคม 2566 2566
19 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งให้ได้มาซึ่งกรรมการผู้แทนเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ก.บ.ม.) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 2566
20 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนเลือกผู้อำนวยการสำนักทรัพย์สินและรายได้ พ.ศ. 2566 2566
21 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้วยตนเองโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2566 2566
22 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง ผลการสรรหาผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ 2566
23 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง เชิญชวนนักศึกษาทำประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2566 (เพิ่มเติม) 2566
24 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง แนวปฏิบัติในการดำเนินการจัดการความรู้หลังสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก พ.ศ. 2566 2566
25 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง ผลการพิจารณาเปลี่ยนสถานะลูกจ้างชั่วคราวเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย งบเงินรายได้ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2566
26 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง เลื่อนการแสดงวิสัยทัศน์ของผู้เข้ารับการสรรหาผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ พ.ศ. 2566 2566
27 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ พ้นจากราชการเนื่องจากมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ เพราะครบเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2566
Best Viewed In
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 0,10164-6 , แฟกซ์ : 039-471069, อีเมลล์ : saraban@rbru.ac.th
ติดต่อ | เบอร์โทรศัพท์ | แผนที่รำไพฯ | สายตรงอธิการ | ติดต่อ IT-Support | หน่วยประชาสัมพันธ์
(รับเรื่องร้องเรียน ติดต่อนิติกรเพื่อดำเนินการ โทร. 039-319111 ต่อ 10117-8)
ipv6 rambhai