× กลับหน้าหลัก
× CLOSE

คณะ

หน่วยงาน

หน่วยงานอื่นๆ
Thai rbru Eng rbru

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

ลำดับ เรื่อง พ.ศ.
1 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง ผลการสรรหาผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ 2566
2 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง เชิญชวนนักศึกษาทำประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2566 (เพิ่มเติม) 2566
3 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง แนวปฏิบัติในการดำเนินการจัดการความรู้หลังสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก พ.ศ. 2566 2566
4 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง ผลการพิจารณาเปลี่ยนสถานะลูกจ้างชั่วคราวเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย งบเงินรายได้ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2566
5 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง เลื่อนการแสดงวิสัยทัศน์ของผู้เข้ารับการสรรหาผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ พ.ศ. 2566 2566
6 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ พ้นจากราชการเนื่องจากมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ เพราะครบเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2566
7 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนเลือกผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ พ.ศ. 2566 (เพิ่มเติม) 2566
8 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภททั่วไป ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะพ้นจากราชการเนื่องจากมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ เพราะครบเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2566
9 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง ลูกจ้างประจำพ้นจากราชการเนื่องจากมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ เพราะครบเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2566
10 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง ข้าราชการพ้นจากราชการเนื่องจากมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ เพราะครบเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2566
Best Viewed In
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 0,10164-6 , แฟกซ์ : 039-471069, อีเมลล์ : saraban@rbru.ac.th
ติดต่อ | เบอร์โทรศัพท์ | แผนที่รำไพฯ | สายตรงอธิการ | ติดต่อ IT-Support | กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
(รับเรื่องร้องเรียน ติดต่อนิติกรเพื่อดำเนินการ โทร. 039-319111 ต่อ 10117-8)
ipv6 rambhai