× กลับหน้าหลัก
× CLOSE

คณะ

หน่วยงาน

หน่วยงานอื่นๆ
Thai rbru Eng rbru

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ ยุทธศาสตร์

about Philosophy

ปรัชญา (Philosophy)

เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
(The University for Local Community Development)

ค่านิยม (Core Value)

R

Respect ศรัทธา

มีความศรัทธา เชื่อมั่น เคารพนับถือในความสามารถของตนเองและเพื่อนร่วมงาน รักในงานที่ทำ เทิดทูนองค์กร และให้เกียรติซึ่งกันและกัน
B

Brilliance ปัญญาสร้างสรรค์

มีความฉลาดสามารถจัดการชีวิต การงานองค์กร โดยใช้สติปัญญาอย่างสร้างสรรค์
R

Responsibility รับผิดชอบหน้าที่

มีความรับผิดชอบ ภาระหรือพันธะผูกพันในการจะปฏิบัติหน้าที่การงานของตนเองและผู้ร่วมงานให้เป็นไปตามเป้าหมายขององค์กร
U

Unity กลมเกลียวสามัคคี

มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียว สามัคคี กลมเกลียวเพื่อนำองค์กรสู่สากล
ปรับปรุงข้อมูลวันที่ 4 เม.ย. 2566

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ (desirable Characteristics of Graduates)

คุณธรรม นำความรู้ สู่สากล อดทน ฉลาดจัดการ

(Morality Internationalizes Knowledges Endurance and Wise Management)

วิสัยทัศน์ (Vision)

ภูมิปัญญาแห่งภาคตะวันออก ผลิตบัณฑิตสมรรถนะสูง บูรณาการองค์ความรู้สู่นวัตกรรม สร้างความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนให้กับภูมิภาค

(Wisdom of the East produces high performing graduates and integrates knowledge into innovation.
Creates stability, prosperity and sustainability for the region.)

พันธกิจ (Mission)

พพันธกิจที่ 1 สร้างสังคมคุณภาพ สู่ความยั่งยืน

พันธกิจที่ 2 สร้างคน ให้มีขีดความสามารถสูง เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

พันธกิจที่ 3 สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีผลกระทบสูงให้กับสังคมและท้องถิ่น

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue)

  1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่นสู่ความยั่งยืน
  2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครูสู่ความเป็นเลิศ
  3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา
  4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการสู่องค์กรสมรรถนะสูง

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 (Strategic Issue 1) : การพัฒนาท้องถิ่นสู่ความยั่งยืน

กลยุทธ์ (Strategy)

1.บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ BCG ในพื้นที่ให้มีการสร้างคุณค่า (Value creation)
2. ยกระดับชุมชนและวังสวนบ้านแก้วสู่มาตรฐานการท่องเที่ยวบริการและวัฒนธรรม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 (Strategic Issue 2) : การผลิตและพัฒนาครูสู่ความเป็นเลิศ

กลยุทธ์ (Strategy)

1.บ่มเพาะนักศึกษาครูให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพครูและคุณลักษณะ 4 ประการ
2.พัฒนาสมรรถนะครูของครูให้มีความเป็นมืออาชีพ
3.พัฒนาครูประจำการ/ศิษย์เก่าให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 (Strategic Issue 3) : การยกระดับคุณภาพการศึกษา

กลยุทธ์ (Strategy)

1.พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
2. พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรสหวิทยาการตอบสนองต่อการพัฒนาท้องถิ่น
3. พัฒนาศักยภาพอาจารย์ให้เป็นมืออาชีพ
4. พัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้บัณฑิตเป็นคนดี มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 (Strategic Issue 4) : การบริหารจัดการสู่องค์กรสมรรถนะสูง

กลยุทธ์ (Strategy)

1.พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม
2.พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้ทันสมัยเชื่อมโยงกับระบบสารสนเทศ เพื่อการตัดสินใจ
3.เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กร/หน่วยงานในระดับอาเซียนและนานาชาติ
4.ติดอาวุธทางปัญญาให้กับบุคลากร
5.การจัดหารายได้ และระดมทรัพยากร ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

Best Viewed In
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 0,10164-6 , แฟกซ์ : 039-471069, อีเมลล์ : saraban@rbru.ac.th
ติดต่อ | เบอร์โทรศัพท์ | แผนที่รำไพฯ | สายตรงอธิการ | ติดต่อ IT-Support | กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
(รับเรื่องร้องเรียน ติดต่อนิติกรเพื่อดำเนินการ โทร. 039-319111 ต่อ 10117-8)
ipv6 rambhai