× กลับหน้าหลัก
× CLOSE

คณะ

หน่วยงาน

หน่วยงานอื่นๆ
Thai rbru Eng rbru

เกี่ยวกับรำไพฯ

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ ยุทธศาสตร์

about Philosophy

ปรัชญา (Philosophy)

เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
(The University for Local Community Development)

ค่านิยม (Core Value)

R

Respect ศรัทธา

มีความศรัทธา เชื่อมั่น เคารพนับถือในความสามารถของตนเองและเพื่อนร่วมงาน รักในงานที่ทำ เทิดทูนองค์กร และให้เกียรติซึ่งกันและกัน
B

Brilliance ปัญญาสร้างสรรค์

มีความฉลาดสามารถจัดการชีวิต การงานองค์กร โดยใช้สติปัญญาอย่างสร้างสรรค์
R

Responsibility รับผิดชอบหน้าที่

มีความรับผิดชอบ ภาระหรือพันธะผูกพันในการจะปฏิบัติหน้าที่การงานของตนเองและผู้ร่วมงานให้เป็นไปตามเป้าหมายขององค์กร
U

Unity กลมเกลียวสามัคคี

มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียว สามัคคี กลมเกลียวเพื่อนำองค์กรสู่สากล
ปรับปรุงข้อมูลวันที่ 4 เม.ย. 2566

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ (desirable Characteristics of Graduates)

คุณธรรม นำความรู้ สู่สากล อดทน ฉลาดจัดการ

(Morality Internationalizes Knowledges Endurance and Wise Management)

วิสัยทัศน์ (Vision)

แหล่งภูมิปัญญา สร้างนวัตกรรม สู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

(To be wisdom-based and innovative for sustainable local development.)

พันธกิจ (Mission)

พันธกิจที่ 1 สร้างสังคมคุณภาพ สู่ความยั่งยืน

พันธกิจที่ 2 สร้างคน ให้มีขีดความสามารถสูง เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

พันธกิจที่ 3 สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีผลกระทบสูงให้กับสังคมและท้องถิ่น

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue)

  1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่นสู่ความยั่งยืน
  2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครูสู่ความเป็นเลิศ
  3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา
  4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการสู่องค์กรสมรรถนะสูง

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 (Strategic Issue 1) : การพัฒนาท้องถิ่นสู่ความยั่งยืน

กลยุทธ์ (Strategy)

1.บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ BCG ในพื้นที่ให้มีการสร้างคุณค่า (Value creation)
2. ยกระดับชุมชนและวังสวนบ้านแก้วสู่มาตรฐานการท่องเที่ยวบริการและวัฒนธรรม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 (Strategic Issue 2) : การผลิตและพัฒนาครูสู่ความเป็นเลิศ

กลยุทธ์ (Strategy)

1.บ่มเพาะนักศึกษาครูให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพครูและคุณลักษณะ 4 ประการ
2.พัฒนาสมรรถนะครูของครูให้มีความเป็นมืออาชีพ
3.พัฒนาครูประจำการ/ศิษย์เก่าให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 (Strategic Issue 3) : การยกระดับคุณภาพการศึกษา

กลยุทธ์ (Strategy)

1.พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
2. พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรสหวิทยาการตอบสนองต่อการพัฒนาท้องถิ่น
3. พัฒนาศักยภาพอาจารย์ให้เป็นมืออาชีพ
4. พัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้บัณฑิตเป็นคนดี มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 (Strategic Issue 4) : การบริหารจัดการสู่องค์กรสมรรถนะสูง

กลยุทธ์ (Strategy)

1.พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม
2.พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้ทันสมัยเชื่อมโยงกับระบบสารสนเทศ เพื่อการตัดสินใจ
3.เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กร/หน่วยงานในระดับอาเซียนและนานาชาติ
4.ติดอาวุธทางปัญญาให้กับบุคลากร
5.การจัดหารายได้ และระดมทรัพยากร ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

Best Viewed In
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 0,10164-6 , แฟกซ์ : 039-471069, อีเมลล์ : saraban@rbru.ac.th
ติดต่อ | เบอร์โทรศัพท์ | แผนที่รำไพฯ | สายตรงอธิการ | ติดต่อ IT-Support | หน่วยประชาสัมพันธ์
(รับเรื่องร้องเรียน ติดต่อนิติกรเพื่อดำเนินการ โทร. 039-319111 ต่อ 10117-8)
ipv6 rambhai