× กลับหน้าหลัก
× CLOSE

คณะ

หน่วยงาน

หน่วยงานอื่นๆ
Thai rbru Eng rbru

สำนักงานสีเขียว


สัญลักษณ์สำนักงานสีเขียว

       

คำขวัญสำนักงานสีเขียว

    รักสิ่งแวดล้อม รักรำไพ ร่วมใส่ใจ Green University


โครงการสำนักงานสีเขียว

- ระบุประเด็นและประเมินปัญหาสิ่งแวดล้อม,ทร 2559
- เปรียบเทียบ GHG ม.ค - ก.ค. 2559
- ทะเบียนกฏหมายและข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม 2559
- การปล่อยก๊าซเรือนกระจก ม.ค. - ก.ค. 2559
- การใช้พลังงานและทรัพยากร ปี 2559 มค. - กค. 2559
- นโยบายสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยสีเขียวและสำนักงานสีเขียว ประจำปี 2559
- นโยบายสิ่งแวดล้อมและพลังงาน โครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) ประจำปี 2558
- นโยบายกิจกรรม 5 ส สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีี
- คู่มือการประเมินสำนักงานสีเขียว
- โครงการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- กรมควบคุมมลพิษ
- สินค้าตลับหมึกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- ฐานข้อมูลสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- การจัดการพลังงานมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
- มาตรฐาน 5 ส สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีี
- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน มาตรฐาน 5 ส สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
- สติกเกอร์รณรงค์ประหยัดพลังงาน
Best Viewed In
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 0,10164-6 , แฟกซ์ : 039-471069, อีเมลล์ : saraban@rbru.ac.th
ติดต่อ | เบอร์โทรศัพท์ | แผนที่รำไพฯ | สายตรงอธิการ | ติดต่อ IT-Support | หน่วยประชาสัมพันธ์
(รับเรื่องร้องเรียน ติดต่อนิติกรเพื่อดำเนินการ โทร. 039-319111 ต่อ 10117-8)
ipv6 rambhai